Мисията на катедра „Национална сигурност“ е, като социалноотговорно, иновативно и конкурентноспособно първично звено, да създава академична среда за мотивиране на студентите, стимулиране на личностното им израстване и подготовката им за лидерските функции и специфичните отговорности в динамичната среда за сигурност през 21 век.

Катедрата организира обучението на студенти в професионалното направление 9.1. Национална сигурност – образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и образователно- квалификационна степен „Магистър“ и в образователна и научна степен „Доктор“, докторска програма „Военнополитически аспекти на морската сигурност„.

Преподавателският състав от катедрата е със значими научни и педагогически постижения в предметната област на преподаваните дисциплини, отразени в множество научни публикации у нас и в чужбина, участието в научни и научно-приложни проекти, академичната мобилност с цел преподаване в чуждестранни университети, членството в международни редакционни колегии и активното участие в научни конференции и конгреси у нас и в чужбина.

Учебната среда, в която се провежда обучението на студентите, е най-модерната позната у нас в професионалното направление „Национална сигурност“. На разположение на студентите и преподавателите от професионалното направление са модерни тренажори и симулатори с добавена и виртуална реалност, както за подготовка за справяне с конвенционални заплахи и бедствия, така и със заплахи в киберпространството.

Катедрата поддържа взаимоотношения с изтъкнати специалисти от практиката, които са част от преподавателския състав.