Софтуерните и мрежовите технологии са две важни области, които играят ключови роли в съвременната информационна технология и бизнес среда. Обучаемите ще научат основните принципи на DevOps като автоматизация, сътрудничество, непрекъсната интеграция и непрекъсната доставка. Те ще разберат как DevOps може да подобри процесите на разработка и доставка на софтуер и как DevNet спомага за управлението на мрежови устройства чрез програмни интерфейси и инструменти за оркестрация. Програмата има за цел да предостави на студентите знания и умения, свързани с разработката и управлението на софтуерни приложения и инфраструктура.
Дисциплините изучавани през последните две години на бакалавърския план включват учебно съдържание необходимо за покриване на сертификати, които се изискват от рапотодателите. 
Завършилите специалността „Софтуерни и мрежови технологии” могат да се реализират  като експерти, консултанти, специалисти и мениджъри по софтуерни и мрежови технологии в банки, фирми,  подразделения на БА, в морската индустрия и другите сфери на стопанска дейност, както и  да извършват проучвателна, проектантска, изследователска, научна и учебно преподавателска работа. Придобитите знания по време на обучението им позволяват да бъдат назначени на позиции като DevOps engineer, Cloud engineer, Software engineer, Network engineer, QAPython programmer, SysAdmin и др.