Департаментът за следдипломна квалификация (ДСДК) е основно академично звено на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Създаден на 16.11.2005 г., ДСДК е приемник на Центъра за следдипломна квалификация, който под различни форми съществува като учебна структура във ВВМУ от 1992 г.

Мотивите за разкриването на звено за следдипломна квалификация във ВВМУ произтичат от необходимостта да се осигурява адекватна професионална квалификация на офицерите от ВМС, необходима при заемането на по-високи длъжности.  

Мисията на Департамента за следдипломна квалификация е да осигури подготовка на своите специализанти, която да удовлетворява високите изисквания на съвременната военна и военноморска професионална подготовка.

В изпълнение на своята мисия Департаментът за следдипломна квалификация провежда курсове за длъжностна и допълнителна квалификация. 

Основните задачи на ДСДК се свеждат до следното:

– Да подготвя офицерите от ВМС за заемане на по-високи длъжности – чрез курсове за длъжностна квалификация;

– Да осигурява чуждоезиковата подготовка на военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната и Българската армия – чрез курсове за езикова квалификация;

– Да подготвя военноморски кадри за заемане на длъжности, за които се изискват нови или специфични знания и умения – чрез курсове за целева квалификация;

– Да подготвя военноморски кадри за участие в мироопазващи операции и да анализира резултатите от участието на ВМС на Република България в такива операции;

– Да осигурява дистанционното обучение на курсанти, студенти и специализанти във ВВМУ.