Библиотечно-информационният център е звено в структурата на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, което осъществява дейност за реализиране на своите основни цели и задачи:

  • Осигурява библиотечното, научно-информационното и библиографско обслужване на командно-преподавателския, академичния, курсантския и студентския състав.
  • Осигурява научно комплектуване, обработка, организиране и опазване на библиотечния фонд, съобразно програмите и плановете за учебната и научно-изследователска дейност на ВВМУ.
  • Поддържа контакти с други библиотеки, библиотечни мрежи и информационни звена в националната академична мрежа; участва в системата за междубиблиотечно заемане и книгообмен.
  • Поддържа електронни каталози, библиографски и информационни бази данни в автоматизираната библиотечна система.
  • Осигурява на своите потребители достъп до Интернет.

Всички читатели използващи нашите услуги могат да се запознаят с Правилник за дейността на библиотечно-информационния център.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР

ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК

БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ И ПОЛЗВАНЕ ОТ ЧИТАТЕЛИ НА БАЗАТА НА БИЦ

ОТ 09:00 – 18:00 Ч.

08:00 – 09:00 Ч. ВЪТРЕШНА РАБОТА

09:00 – 12:00 Ч. РАБОТА С ЧИТАТЕЛИ

12:00 – 13:30 Ч. САМО ЧИТАЛНЯ

13:30 – 17:00 Ч. РАБОТА С ЧИТАТЕЛИ

17:00 – 18:00 Ч. САМО ЧИТАЛНЯ

ВСЕКИ ПЪРВИ И ТРЕТИ ПЕТЪК ОТ МЕСЕЦА ОТ 12:00 – 16:30 Ч. БИЦ НЕ Е ОТВОРЕН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ ОТ ЧИТАТЕЛИ.

Библиотечно-информационният център се намира в Централен корпус западен вход на ВВМУ, етаж 1.

ЗА КОНТАКТИ:

БИЦ
ВВМУ ”Н. Й. Вапцаров”
ул. “Васил Друмев“ 73
9026 гр. Варна
тел. 052/55 22 81; 052/55 22 32
E-mail: co_library@naval-acad.bg;