Катедра „Електроника“ поддържа и развива връзки с морски и технически университети в страната и чужбина. Научноизследователските и приложни разработки са насочени към решаване на проблеми, свързани с морските радиокомуникации, наблюдението и управлението на корабния трафик.

Бакалавърската и магистърската програма по „Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия“ имат за цел подготовката на широко профилни корабни инженери със задълбочена компютърна подготовка и насоченост към съвременните морски комуникационни и информационни системи, компютърни технологии и приложението им в различните области на дейности на море, за осигуряване на безопасно корабоплаване и опазване на човешкия живот. Курсантите и студентите от специалност „Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия“ могат да ползват изключително богатата библиотека от техническа литература и периодика, издавана от Световната организация на инженерите по електроника и електротехника IEEE. Посредством интернет могат да получават допълнителна информация за новостите в електрониката, информатиката и други науки. Лабораториите разполагат с най-нова справочна и каталожна литература.