Програма „Еразъм+” дава възможност на преподаватели и служители от висшите училища за временно преподаване или обучение в друг университет в чужбина – партньор по програма „Еразъм+”.

Целта на преподавателската мобилност е установяване и затвърждаване на трайни контакти с други университети в чужбина, както задълбочаване и обмен на добрите практики между тях.

Право на участие в мобилност на персонала по секторна програма „Еразъм+” имат всички преподаватели и служители от Висше военноморско училище “Н.Й. Вапцаров” – Варна, без оглед на тяхната длъжност и научно звание.

Продължителността на мобилността с цел преподаване е между 2 дни и 2 месеца, без да се отчита времето за пътуване.  Във  всички  случаи  преподавателската  дейност  трябва  да  включва минимум  8  часа  преподаване  седмично  (това  изискване  важи  и  в  случаите,  когато престоят е по-кратък от една седмица).

Мобилността с цел преподаване между университети, сключили споразумения с ВВМУ „Н. Й. Ванцаров“, става след селекция от вътрешна комисия.

Срок за кандидатсване за летен семестър – до 15.12.

Срок за кандидатсване за зимен семестър – до 15.09.

Информация за подписани споразумения с университети 2020/2021