Успешно завършилите специалността „Информационни и комуникационни технологии” се дипломират с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и са подготвени за  специалисти в областта на информационните технологии, които навлязоха във всички сфери на морския бизнес. Широкопрофилната подготовка дава възможност на завършилите специалността да се реализират като IT специалисти и извън сферата на морския бизнес.

Специализираната подготовка е насочена към изграждане на компетентност в областта на системното администриране, на телекомуникациите и компютърните мрежи. Обучаемите получават подготовка в направленията: системно администриране; телекомуникации, предаване на данни, компютърни комуникации и компютърни мрежи, покриващи първите четири курса от академичната програма на Cisco „CCNA – Routing&Switching” за подготовка на CCNA мрежови специалисти; програмиране и системи за управление на бази данни.

Допълнителната специализирана подготовка е насочена към електроника и компютърен хардуер.

Допълнителна подготовка с морска насоченост, по избор на студента включва: морско дело, ветроходство и яхтинг, автоматизирани системи за бедствие и безопастност (GMDSS), автоматизирани системи за контрол на корабния трафик (VTMIS) и пристанищата. Тази подготовка се осигурява по избор на студентите чрез избираеми дисциплини.

Възможностите за професионална реализация на дипломираните бакалаври по специалност „Информационни и комуникационни технологии” са в областта на системното администриране, телекомуникациите, мрежовите комуникации и мрежово администриране, както и допълнителни възможности в областта на електрониката, компютърния хардуер и програмирането.

Съдържанието на голяма част от преподаваните дисциплини е съобразено със съдържанието на курсове от академичните програми на Cisco Networking Academy и Microsoft IT Academy. По този начин се дава възможност на обучаемите за придобиване на  международно признати сертификати в областта на информационните технологии. За целта във ВВМУ функционира сертификационeн център на Pearson VUE. Възможността за придобиване на международно признати сертификати по време на обучението е гаранция за успешна професионална реализация на студентите както в България, така и в целия свят.

Обучението завършва с полагане на държавен изпит по специалността или защита на дипломна работа.

ВВМУ поддържа тесни контакти с фирми от страната и чужбина, работещи в сферата на информационните технологии, където студентите провеждат част от учебните си практики и могат да започнат своята професионална дейност след дипломирането си.

Студентите могат да продължат обучението си за придобиване на ОКС „Магистър” и да се подготвят като специалисти със задълбочена теоретична и практическа подготовка в областта на съвременните комуникационни и информационни мрежи и системи, както и за специалисти по киберсигурност.

Извадка от учебен план за специалността