Успешно завършилите четиригодишния курс на редовно обучение по специалността се дипломират с образователно-квалификационна степен „бакалавър”. Могат да заемат длъжностите „помощник-капитан” и „старши помощник-капитан” на всички типове кораби от гражданското корабоплаване, както и да бъдат назначавани на следните брегови длъжности: корабен мениджър, корабен агент, брокер и др.

Фундаменталната подготовка се осигурява чрез изучаване на общообразователни и общоинженерни дисциплини: висша математика, физика, информатика, електроника, техническа механика, електротехника, английски език и др.

Профилиращите учебни дисциплини са: морско дело, навигация, управление на маневрите на кораба, технически средства за корабоводене, астронавигация, безопасност на корабоплаването, теория, устройство и осигуряване на мореходността на кораба, теория на маневрирането, геодезия, картография и лоция, метеорология и океанография, корабни товарни операции и др.

В учебния план за специалността е включена и еднократна допълнителна подготовка по Приложение 1 към чл. 4, ал. 2 и 3 от Преходни и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Р България. По този начин успешно завършилите курса на обучение, освен диплома за висше образование, ОКС „бакалавър“ получават и всички необходими сертификати за успешно изкарване на кадетския си стаж и за явяване пред ИА „Морска администрация” на изпит за получаване на сертификат за вахтен помощник-капитан.

Учебно-материалната база е изградена от модерни комплекси: планетариум; комплексни навигационни симулатори “NT-PRO-5000”, лаборатории по технически средства за корабоводене, тренажори “ECDIS” за работа с електронни навигационни карти, кабинет „Автоматизирана навигационна прокладка”, лаборатория по морско дело и управление на кораба, кабинети по такелажно дело и експлоатация на кораба, GMDSS, VTMS и др. Тя осигурява съвременно научно-приложно равнище на обучението по всички задължителни дисциплини по специалността, в съответствие с изискванията на Международната морска организация и на ИА „Морска администрация”.

Обучението включва ежегодна учебна практика в условията на учебно-тренировъчен лагер и на кораби на корабоплавателни компании-партньори на ВВМУ. Плаванията се провеждат предимно в Черно и Средиземно море и в Атлантическия океан.

Курсът на обучение завършва с полагане на държавни изпити по специалността и по английски език.

След допълнително обучение по магистърска програма, випускниците придобиват образователно-квалификационна степен “магистър” и право да се явят на изпит за правоспособност за капитани на всички типове кораби от гражданското корабоплаване.

Извадка от учебен план за специалността