Специализирано обучение за издаване на удостоверения за правоспособност за дейности с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ)

 • В съответствие с: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” притежава лиценз за специализирано обучение и издаване на удостоверения за правоспособност (първа и втора група) за дейности с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) серия СО № 5085 от 01.07.2016 г.

 • Брой участници: по заявка

 • Цена за 1 участник (в сила от 01.08.2022 г.):

  • първоначално
   • I група – 200 лв.
   • II група – 260 лв.
  • поддържащо
   • 100 лв.
 • Продължителност:

  • първоначално
   • I група – 3 дни
   • II група – 4 дни
  • поддържащо
   • 1 ден
 • Място на провеждане: ВВМУ