Центърът за езиково обучение „ЛангМар” е лицензиран и специализиран в провеждането на компютърен тест Marlins и TOSE, необходими за квалификацията на морски лица, които работят на борда на търговски кораби. Издадените сертификати се признават от корабособственици и менингови компании.

Центърът организира и курсове за обучение по общ и специализиран английски език за придобиване и изграждане на умения за ефективна комуникация в мултикултурна среда чрез методи, базирани на най-добрите практики. Преподавателите са висококвалифицирани, с богат практически опит в областта на морския английски език.

Центърът организира и курсове за обучение по общ и специализиран английски език за придобиване и изграждане на умения за ефективна комуникация в мултикултурна среда чрез методи, базирани на най-добрите практики. Преподавателите са висококвалифицирани, с богат практически опит в областта на морския английски език.

В днешно времe корабите се управляват най-вече от кооперирани, многонационални екипажи и брегови екипи. Основните изисквания за обучение, сертифициране и изпълняване на служебните вахтенизадължения за моряци на международно ниво и задължителната ефективна комуникация се определя от Конвенцията IMO STCW, SOLAS, ISM Code като допълнителни международни стандарти за гарантиране на безопасността на екипажите и плавателните съдове. STCW95 постановява, че наред с другите изисквания, офицерите на вахта се нуждаят от ниво на владеене на английски език, „достатъчно за комуникация с други кораби и брегови станции и многоезични екипажи“.

Поради тази причина, от екипажитe на всички видове кораби се изисква добро ниво владеене на английски език, което отговаря на компетенциите на техния ранг. Комуникацията често е водещ фактор при морски инциденти, когато английският език е втори или трети език на моряцитe. Например, липсата на точно произношение може да накара дежурният по вахта да не успее да предаде посланието си, дори да използва правилните думи с правилна граматикa и словоред. Езиковите познания изискват широк набор от разнообразни умения за изграждане на способност за ефективна комуникация при спешни случаи и проверки на кораба. Добрите комуникативни умения на работното място биха предотвратили успешно множество инциденти при неочаквани, кризисни ситуации.

LАNGMAR център за чуждоезиково обучение Ви дава възможност, чрез своя специален подход към езиковото обучение, да усвоите морските термини с интерес и лекота с помощта на висококвалифицирани преподаватели с богат практически опит в съвременно оборудван кабинет.

Курсът е организиран за членове на екипажи от различни длъжности. В нашия център Вие ще получите необходимата подготовка за успешното Ви представяне и сертифициране, ще се запознаете с всички компоненти на изпита и начина на оценяване, както и да изпробвате знанията си в пробни варианти на Marlins теста.

Подготовката и изпитът се провеждат в добре оборудвана езикова лаборатория. Материалите, които използваме са разнообразни, атрактивни и лесни за работа подбрани с цел да подобрят Вашите езикови умения. Имате възможността да ги проверите с предварителни тестове и краен тест с оценка след обучението.

Общоприетият Marlins Test е световен стандарт за оценка на компетентността на морския английски език приет от множество агенции за набиране на морски персонал. Тестът се състои от две отделни части: онлайн компютърен тест, който включва елементи от граматика и терминология, и тест за говорим английски TOSE (Тест за говорим английски). Той включва стандартизиран формат на интервю с устeн оценител, който преценява уменията за говорене и слушане на морски лица от всички рангове.

Комбинацията от тези два теста дава пълна оценка на знанията и нивото на владеене на английски език от кандидата.

Друга разновидност на този тест е Marlins за персонал на круизни кораби. Неговият дизайн е създаден специално за круизната индустрия. Той обхваща и е приложим за всички позиции в хотелската част на борда на круизни кораби. Голяма част от тестовите въпроси акцентират върху обслужването на клиенти в мултикултурна среда.

За моряци и офшорни работници, форматът на изпита се състои от 85 въпроса традиционно фокусирани върху навигационни фрази и техническия речников запас на моряците. Въпросите са разделени в 6 категории: слушане с разбиране – 25 въпроса; граматика – 30 въпроса; лексикални познания – 15 въпроса; време и числа – 5 въпроса; различни звуци и произношение – 9 въпроса, както и 1 въпрос за четене с разбиране. Препоръчителното време за попълване на теста онлайн е 60 минути.

За персонал на пасажерски кораби, тестът съдържа 50 въпроса разпределени по групи със следнатапоследователност: слушане с разбиране  – 14 въпроса; граматика – 19 въпроса; лексикални познания – 12 въпроса; време и числа – 4 въпроса  и 1 въпрос за четене с разбиране. За този тест, препоръчителното време за решаване e 30 мин.

Тъй като тестът се провежда онлайн, тестваните лица избират техните отговори чрез бутони Back и Forward. Имате възможност да се върнете и да поправите вече попълнени отговори, в случай, че Ви остане достатъчно време в рамките на 60те минути, за разлика от задачите за слушане, които ще бъдат неактивни, ако сте ги пуснали два пъти. Имате също така възможност да се връщате и към въпроси, на които не сте могли да отговорите или Ви е нужно повече време за осмисляне.

Използването на речници и електронни устройства по времe на теста е забранено и работата на тестваните лица се наблюдава и заснема на видео.

Когато тестът е приключил, резултатите от всички категории се калкулират в проценти и така се получава общия тестови резултат. Минималният резултат e 85%, след което участниците получават международно признат сертификат. Този документ гарантира способността на всеки да общува на английски език независимо от националността.

Освен Marlins, центърът организира различни курсове за обучение по общ и специализиран английски език за придобиване и изграждане на умения за ефективна комуникация в мултикултурна среда чрез методи, базирани на най-добрите практики. Участниците ще бъдат обучавани от компетентни, висококвалифицирани преподаватели с богат практически опит в областта на обучението по общ и морски английски език. Ето това са нашите предложения:

1. Общ английски език модул 1 – начинаещи General English Module 1- Elementary 50 уч. часа 390 лв.
2. Общ английски език модул 2 – напреднали General English Module 2 – Pre-intermediate 50 уч. часа 390 лв.
3. Общоморски английски език – модул 3 General Maritime English Module 3 50 уч. часа 390 лв.
4. Специализиран морски английски език за навигатори – модул 4 Specialized Maritime English for Deck Officers: Module 4 50 уч. часа 430 лв.
5. Специализиран морски английски език за корабни механици – модул 4 Specialized Maritime English for Ship Engineers: Module 4 50 уч. часа 430 лв.
6. Опреснителен курс по английски език English Language Refresher Training 24 уч. часа 220 лв.
7. Компютърен тест за морски лица по системата Marlins Training and ICS Marlins English Language Test for Seafarers 1 уч. час 75 лв.
8. Курс и тест по устен английски език за морски лица по системата Marlins Training and Marlins Test of Spoken English for Seafarers 1 уч. час 75 лв.
9. Подготовка за Marlins тест Marlins Pre-Test Training 6 уч. часа 110 лв.

За кого е подходящ този курс?

Курсът е предназначен за напълно начинаещи  курсисти с минимални познания по езика и такива, които никога не са го изучавали преди.

Какво предоставя този курс?

В този модул се полагат основите на езика. Разглеждат се азбуката и основните фонетични символи. Стъпка по стъпка се изучават базовите глаголни времена – Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous и Present Perfect Simple. Фокусът е върху правилното структуриране на положителни, отрицателни и въпросителни изречения във всяко едно от тези глаголни времена, заедно с техните характерни наречия и изрази и правила за употреба. Курсистите придобиват основен речников запас. Развива се умението за четене с разбиране и слушане с разбиране. Курсистите се учат да пишат кратки текстове, официални и неофициални имейли, да попълват формуляри с лична информация. Езиковите бариери се преодоляват чрез разиграването на кратки диалози свързани със случки от ежедневието. В края на курса учащите ще могат да дават информация за себе си, да описват другите, да говорят за своята професия, хоби и интереси.

За кого е подходящ този курс?

Модулът е предназначен за курсисти, които вече притежават базови знания по езика и желаят да надградят и доразвият уменията си.

Какво предоставя този курс?

В този модул курсистите разширяват познанията си относно базовите глаголни времена, изучавайки разликите между тях и постепенно преминават към по-сложни наративни, бъдещи и  перфектни времена. Учащите се запознават с видовете условни изречения и страдателния залог. Речниковият запас се обогатява чрез усвояването на фразеологични глаголи и идиоми. Курсистите се учат да конструират сложни изречения, да си служат с антоними и синоними, за да направят изказа си по- разнообразен и интересен. Подобряват се уменията за четене с разбиране и слушане с разбиране чрез разглеждане на текстове и слушане на записи свързани с актуални световни теми и личности. Учащите развиват уменията си за писане чрез съставяне на есета по зададена тема давайки доводи „за“ и „против“, за да аргументират мнението си. Този курс ще помогне на учащите да могат свободно да говорят за своите чувства и емоции, да споделят минали преживявания, да разказват за бъдещите си планове, както и да изкажат мнението си по теми свързани с приятели, семейство, работа и взаимоотношения.

Езиков център LangMar предлага курс по ОБЩОМОРСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /GENERAL MARITIME ENGLISH TRAINING/, който се води от висококвалифицирани преподаватели с богат практически опит в областта на морския английски език. Модулът е с продължителност от 50 учебни часа. Курсистите полагат изходящ тест в края на обучението. Занятията се провеждат в удобно за всички обучаеми време, като се работи в малки групи, което позволява да се обърне индивидуално внимание на нуждите на всеки обучаем.

Какво представлява курсът?

Курсът е предназначен за обучение на курсисти по морски английски език. Създава умения за общуване по общоморски теми и въвежда общоморска терминология. Развива умения за общуване по теми, свързани с морския бизнес. След успешно завършване на този курс, участникът ще може да използва основната и специалната общоморска лексика и терминология, както и типичните езикови конструкции, също както и да използва морски английски език в рутинни професионални ситуации.

За кого е предназначен курсът?

Курсът е подходящ, както за студенти, желаещи да подобрят езиковите сиумения в сферата на морската терминология, така и за работещи, стремящи се да повишат професионалната си квалификация.

За информация и записване:

9002 Варна, ул. „В. Друмев“ 73,

 тел. 052/552 -248, 052/552 -378

за Marlins – тел.0882924975

БИЗНЕС ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА МОРСКИ ФИРМИ И AГЕНЦИИ ЗА НАБИРАНЕ НА МОРСКИ КАДРИ

Как можем да Ви помогнем?

Вярваме, че нашият център LangMar Ви предоставя чудесна възможност за тестване, подготовка и подобряване на езиковите умения на всички Ваши кандидати за придобиване на правоспособност.

Обучението ни е насочено към изграждане на трайни умения и знания, необходими за успешно полагане на Marlins тест. Курсистите се запознават в детайли с формата и различните стратегии за ефективно справяне с всяка негова част в рамките на определеното време. Методите ни на обучение са фокусирани върху употребата на езика и ползването на четирите езикови умения (четене, писане, слушане, говорене) в реални работни ситуации с цел постигане на пълния потенциал на обучаемите.Ние можем да Ви предоставим пълен езиков профил на служителите или кандидатите Ви за работа. Предоставените резултати могат да разкрият различни области на компетентност, които биха имали нужда от подобряване, чрез дългосрочно обучение. С нашия опит, ние можем да Ви гарантираме възможно най-добрата подкрепа на вашия морски персонал, където и когато е необходимо на приемлива цена.

За курсовете ни по общ английски език можете да получите безплатна консултация за определяне на потребностите на Вашата фирма, както и изработването на индивидуална програма, съобразена с Вашите изисквания.

Нашите преподаватели са висококвалифицирани с богат практически опит и използват най-добрите съвременни методи на обучение.

Вярваме, че курсовете, които предлагаме биха предизвикали интерес за Вашата компания, обогатявайки кариерното развитие на обучаемите и развитието на техния потенциал.

Очакваме Ви с предложения за обсъждане на възможното ни сътрудничество и установяването на ползотворни бизнес отношения. Готови сме да разгледаме всяко Ваше предложение относно формата на съвместна работа и установяване на процедура за по-нататъшно взаимодействие.