Три награди „Варна“ бяха присъдени на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ в навечерието на 24 май. Те са в сферата на науката и висшето образование за 2024 г. Наградите бяха връчени на официална церемония в Община Варна от кмета на града – Благомир Коцев.

Колективна награда в категория „Хуманитарни науки“ получи образователният проект „Обучение на курсанти в специализация „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“, създаден от колектив на: Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, и Военномедицинска академия. Отличието бе присъдено във връзка с успешното завършване на първия випуск „Военни лекари“ през 2023 г. Ръководители на проекта са: началникът на Морско училище – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, ректорът на МУ в периода 2012 – 2020 г. – проф. д-р Красимир Иванов, и началникът на ВМА – генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, а екипът, работещ по него, е в състав: капитан I ранг Вълчо Атанасов, капитан II ранг Димана Славова – от Морско училище, доц. Вирсавия Васева-Чорбаджийска, полковник доц. Иван Попиванов – от ВМА, и проф. Албена Керековска и Светла Грънчарова – от Медицински университет – Варна.

За първи път в България през 2017 г. Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, съвместно с Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, и Военномедицинската академия – София, предложи възможност за обучение по специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“ („Медицина“ за образователно-квалификационна степен „магистър“ и „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ с образователно­квалификационна степен „бакалавър“). Обучението се провежда едновременно във ВВМУ, МУ – Варна, и ВМА, в редовна форма. След завършване на пълния курс на обучение, който е 6 години, студентите получават образователно-квалификационните степени (ОКС) „магистър“ по специалността „Медицина“ от МУ – Варна, и ОКС „бакалавър“ по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ от ВВМУ.

Дипломирането на първия випуск военни лекари през 2023 г. е изключително постижение и закономерен резултат от успешната реализация на един уникален образователен проект на Морско училище, съвместно с ВМА и Медицинския университет – Варна, предизвикал международен интерес. С тристранната програма „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“ бе направена важна за България стъпка. Постави се началото на първата в страната специалност „Военен лекар“, в която престижът и честта на офицерския пагон се съчетават с достойнствата на най-благородната професия в света – професията на лекаря. Образователният проект „Военен лекар“ към днешно време вълнува и буди огромен интерес у младите хора. Броят на желаещите да станат бъдещите военни лекари, расте, с което се отговаря адекватно на нуждите на медицината и нуждите на Българската армия.

Колективна награда „Варна“ на флотската Алма матер бе присъдена и в раздел „Технически науки“. Отличен бе творчески колектив за изпълнението на проекта „Сателитно наблюдение, моделиране и симулации на движението и разпространението на замърсяването „Нова Каховка“, в интерес на екологичната безопасност и националната сигурност на Република България“, с ръководител капитан I ранг професор Мирослав Цветков и екип в състав: флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, проф. д-р инж. Йордан Сивков, гл. асистент Веселин Атанасов, гл. асистент Августин Христов и студент Никола Дуков.

През 2023 г., в резултат на преднамереното разрушаване на язовирната стена на водохранилището на ВЕЦ „Нова Каховка“ (6 юни 2023 г.), в северозападната акватория на Черно море бе предизвикано екологично бедствие без аналог по своите мащаби. По данни на „Грийнпийс“, изнесени към 14 юни 2023 г., има вероятност разрушаването на язовир „Нова Каховка“ да доведе до разливане на химикали, газ, нефт и бензин, използвани в жилищни, селскостопански, индустриални и търговски зони, във водата на наводнените райони. Проучване, базирано на сателитни данни, показва, че са наводнени петролни рафинерии, бензиностанции, комбинирани топлоелектрически централи и различни складове. Всичко това е в допълнение към най-малко 150 тона двигателно масло, за които се съобщава, че са изпуснати през първите дни на бедствието. По този повод, след искане на няколко държавни ведомства и министерства (Министерство на околната среда и водите, Министерство на туризма, Министерство на отбраната, администрация на министър­председателя и др.), научноизследователски екип от Морско училище предприема инициатива за ежедневен мониторинг на всички събития, свързани с движението и разпространението на причиненото от военните действия екологично бедствие. Целта на научното изследване е осигуряване на своевременна и надеждна информация за подпомагане на вземането на информирани решения от отговорните национални институции за превенция, реакция и преодоляване на последствията от създалата се кризисна ситуация и заплахата за екологичното състояние на Българското черноморско крайбрежие и морските ни пространства.

На базата на анализи на резултатите от ежедневните научни изследвания в рамките на 40 денонощия, бяха изготвяни стандартизирани доклади, които се изпращаха до министър-председателя на страната, кризисните центрове и министрите на изброените по-горе министерства, а чрез тях и до медиите, за да бъде информирана обществеността за състоянието и тенденциите за развитието на екологичната криза в северозападната акватория на Черно море, респективно за чистотата на морските ни плажове, Българското черноморско крайбрежие и морските ни пространства. В резултат на изпълнението на проекта, чрез интегрирането на различни научноизследователски ресурси и създаването на специализирани приложни софтуерни модули, е създаден и траен капацитет за изпълнение на националните ангажименти в областта на контрола на морската среда както в акваторията на България, така и в задгранични акватории, представляващи интерес за наши държавни институции и ведомства.

Индивидуална Награда „Варна“ в категория „Природни науки“ бе връчена на доц. д-р Иво Веселинов Йоцов – научен секретар на Факултет „Навигационен“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и бивш зам.-декан на същия факултет. Наградата е за монографията на доц. д-р Йоцов – „Икономическите войни: Теория и практика през XX и XXI век“, издадена от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ през май 2023 г. Монографичният труд е посветен на проблемите, свързани със съвременните икономически войни. Началото на XXI век извежда на преден план множество особености, обусловени от динамиката както на глобализационните процеси, така и на задълбочаващата се деглобализация. В тези условия се изостря глобалната конкуренция. Това налага задълбочено вникване в мотивите, които стоят зад действията на глобалните политически и икономически субекти, особено от гледна точка на по-малките страни, които не разполагат с ресурси за провеждане на самостоятелна глобална стратегическа политика. Целта на разработката е на основата на задълбочен исторически анализ да се идентифицират тенденциите в развитието на геоикономиката и да се осигури възможност за вземане на информирани решения. Особено внимание е отделено на новите форми на икономическо противоборство, свързани с развитието на технологиите с висока добавена стойност и контрола върху тях. Определени са причините, същността, ефективността и целите на икономическите войни.