На 05.06.2024 г. бе извършено фокусирано посещение за одитиране на Системата за управление на качеството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ от Lloyd`s Register Quality Assurance Limited (LRQA). Водещ одитор на фирмата бе г-жа Нели Маврудиева.

В доклада от одита се подчертава, че резултатите от тази визита са показателни за продължаващото съответствие на системата за управление на качеството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” с изискванията на стандарта ISO 9001:2015. Непрекъснатото подобрение бе демонстрирано чрез:

  • успешно преминала институционална акредитация;
  • приета нова едногодишна Мандатна програма 2023-2024 г;
  • извършен преглед на ръководството с подробен доклад и презентация пред Общото събрание за дейността на училището през учебната 2022-2023 г.
  • провеждане на текущи ремонти на кораба НИК 421 “Св. Св. Кирил и Методий“.

Бяха обсъдени и утвърдени дата и теми за провеждане на ресертификационен одит на системата за управление на качеството през ноември 2024 година.