Всички студенти, участници в студентска мобилност с цел практика по договор 2022-1-BG01-KA131-HED-000060416, могат да участват в преразпределение на остатъчни средства при следните условия:

  1. Студентите да са приключили мобилността си извън договорирания период.
  2. Участниците в студентската мобилност с цел практика да са със запазени студентски права за периода на мобилността или да са наскоро дипломирани – в срок до 1 година от издаване на дипломата;
  3. Обучаемите да подадат лично заявление за участие в преразпределение на остатъчни средства в свободен текст в „Еразъм+“ центъра на ВВМУ, както и документи, доказващи продължителността на стажа.
  4. Документирането се извършва с подписване на Анекс към основния договор за съфинансиране на мобилността. Анексът се сключва между изпращащата институция и селектирания участник, като се описва детайлно допълнителния период на мобилност, подлежащ на финансиране.

Срок за подаване на заявленията: от 08.07.2024 г. до 12.07.2024 г., включително.