Випускникът от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ (специализация „Мехатроника“) е готов интелектуално, нравствено и физически за реализация като офицер, като гражданин и ръководител на граждански звена.

В резултат на обучението в течение на 5 години випускникът придобива:

  • висше образование по специалността „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво“ (специализация „Мехатроника“) с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионално направление „Военно дело“ в област на висшето образование „Сигурност и отбрана“;
  • висше образование по специалността „Интелигентни системи в транспорта (Мехатроника)“ с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионално направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“ в област на висшето образование „Технически науки“.

Випусниците на училището по тази специалност усвояват военно-инженерни и други специални знания и умения в областта на теорията и техническата експлоатация на интелигентните транспортни системи на въоръжение в БА. Придобиват задълбочени познания по: морските оръжия и тактиката на ВМС; устройството на кораба и методите за водене на борба за живучест; конвенционалните изисквания за опазване на околната среда; програмиране; микропроцесорна техника; механика; както и практически познания за работа със съвременни 3D принтери, 3D скенери, промишлени роботи, управление на безпилотни летателни апарати, машини за лазерно рязане, гравиране и обемно фрезоване.

Завършилите специалността усвояват знания и умения в областта на структурата и организацията на работа в БА и структурите на пряко подчинение на МО. Освен това курсантите придобиват основни знания за организацията, структурата и ръководните органи на ЕС и НАТО. Важна част от обучението на курсантите в специалността е и прилагане в практическата си дейност уставите, наставленията и правилниците, вземане на своевременни целесъобразни решения в различни условия и работа самостоятелно и в екип.

Специално внимание при обучението на младите курсанти  се отделя на способността им да контролират стреса, да изграждат лидерски умения като формират екипи и управляват групови процеси, да вземат адекватни решения под стрес, да разрешават конфликти и мотивират подчинените си.

Курсантите усвояват английски език в степен, удовлетворяваща изискванията на STANAG 6001, ниво 2-2-2-2.

Лекционните занятия се съчетават с разнообразни форми на практическо обучение на курсантите за придобиване на специална подготовка, за морално-психическото и физическото им укрепване и за израстването им като лидери.

Основните форми на учебно-възпитателна дейност са:

  • Летен лагер за морска подготовка;
  • Лидерски лагер;
  • Гребно-ветроходни походи;
  • Физическа подготовка и обучение по плуване;
  • Учебна практика;
  • Тренажорна подготовка;
  • Учебни стрелби с лично оръжие.

След дипломирането си випускниците постъпват на служба като офицери в БА и заемат начални длъжности във формирования на Въоръжените сили. Подготовката включва знания и умения за управление на личен състав и боравене с лично оръжие.

Едновременно с военното обучение курсантите преминават и пълен курс по необходимите учебни дисциплини на гражданската специалност „Интелигентни системи в транспорта (Мехатроника)“. Това им дава възможност след приключване на военната служба да могат да се реализират в сферата на промишлеността и роботиката. Като специалисти създаващи и внедряващи нови продукти и технологии на пазара, с помощта на методите за бързо прототипиране.