ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ СЛЕДВА ПРИ ЗАПИСВАНЕТО СИ ЗА СТУДЕНТИ ДА ПОДАДАТ В ДЕКАНАТИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ И КОПИЕ ОТ ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ.

Класирането на кандидатите-първокурсници, се извършва по бал. Балообразуващи оценки са: общ успех от дипломата и оценка от ДЗИ по БЕЛ. Максимален бал – 12.00.

Настаняването в  студентско общежитие на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”    се извършва съгласно Правилник за управлението, стопанисването, ползването и вътрешния ред на студентското общежитие на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“  (номер 4 в списъка). Настаняване в общежитието /получаване на ключ от стаята/  се извършва  на дата определена със заповед на Началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”.

При настаняване се заплаща по банков път наем за месец септември  и един наем депозит.

 

Без класиране в студентско общежитие се настаняват:

  • студенти с починал родител (представят копие от смъртен акт)
  • студенти с неизвестен родител (представят копие от акт за раждане )
  • студенти с родител с намалена трудоспособност над 90 % (представят решение от ТЕЛК)
  • студенти със 70 % и над 70 % намалена работоспособност (представят решение от ТЕЛК)
  • студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа (представят служебна бележка от дома, в който са живeли, преди да бъдат приети за студенти)
  • несемейни студенти, членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите им са  ученици  или студенти редовно (представят служебна бележка от учебното заведение)