През 2014 г. е извършен основен ремонт и реновиране на материално-техническата база на БИЦ. Общата площ на библиотеката е 930 кв. м., разпределени в няколко обособени зони:

 • Компютърен център и каталожна зала
 • Регистратура на читатели
 • Зала за периодика
 • Читалня за работа със справочна литература
 • Заемна за научна и художествена литература
 • Заемна за учебна и специализирана литература
 • Заемна за специализирана английска литература
 • Специализирани книгохранилища

Библиотека
Спецификата на изучаваните дисциплини и научната дейност във ВВМУ създава условия за комплектуването на уникален библиотечен фонд, представляващ интерес за морските специалисти от ВМС, гражданското корабоплаване, научните институти и сродните висши училища. Наличният библиотечен фонд съдържа към 125 000 библиотечни единици, разпределени както следва:

 • Основен фонд – към 44 000 б. е.
 • Учебен фонд – 77 000 б. е.
 • Служебен фонд – 4 000 б. е.

Учебният фонд включва учебници по изучаваните дисциплини, сборници със задачи, ръководства за практически занятия, лабораторни упражнения и курсови проекти. Фондът се съдържа повече от 900 заглавия, като автори на половината от тях са преподаватели от училището.

Служебният фонд се състои от специализирани ведомствени издания на Министерството на отбраната и издания на Международната морска организация.Библиотека

      Този богат фонд привлича като читатели не само нашите обучаеми, но и студенти от други университети и хора от цялата страна. Ползването на библиотечните ресурси е безплатно.

Състав
1 Корнелия Михайлова Георгиева
2 Ирена Здравкова Гюрова
3 Алис Торосян
4 Цвета Иванова Димова