Участие 2016-02-05T21:44:58+00:00

Регламентът предвижда участие с предварително представен доклад с препоръчителен обем до 10 стандартни страници. Възможно е участие и без доклад – като слушател.

1.  Работни езици:  английски.
Език за представяне на докладите английски.

2.  Заявки и резюмета за участие – срокове:

–   за институционални участници – до 01.04.2016 г.
–   за индивидуални участници – до 01.04.2016 г.
–   за слушатели – по време на регистрацията.

3. Докладите се представят на хартиен и на електронен носител до 15.04.2016 г. на посочения по-долу адрес или на e-mail: offshore@nvna.eu, придружени с информация за тематичното направление и имената на автора (авторите). Необходимо е сроковете да бъдат спазени, тъй като изданието на Форума ще бъде тиражирано преди провеждането му.

4. Всеки индивидуален участник (самостоятелно или в съавторство) може да участва с до два доклада, а всяка институция – с до пет доклада.
Докладите трябва да кореспондират с обявените тематични направления на Конференцията,а оформлението им – съобразено с техническите изисквания (вж. приложения образец).
Решение за публикуването на докладите в Изданието на Форума взема Научният комитет.
Възможно е участието и без доклад – като слушател.

5.  Време за представяне (презентация, резюме) на всеки един от докладите – до 15 минути.

6.  Заявките за участие и докладите да се изпращат на e­mail: offshore@nvna.eu или на адрес:

Варна 9026, ул. „Васил Друмев“ № 73,
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
За Международната научнопрактическа конференция
Справки: тел. 052 552223; факс 052 303163, 052 552 225
Информация: 

7.   Окончателната програма на Конференцията ще бъде предоставена на участниците при регистрацията им и в сайта на конференцията.

8.  Такса за право на участие:

8.1.   Такса за институционално/корпоративно участие – 150 евро. – включва участие на до трима представители и доклад/фирмено представяне.

8.2.   Такса за индивидуални участници:

    • 50 евро за участие с доклад
    • 15 евро за участие като слушател.

Таксите за участието на институциите и за индивидуалните участници с доклади се превеждат в срок до 13 май 2015 г. по следната сметка:

Банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“:
IBAN: BG77 TTBB 9400 3115 0686 40 
BIC:
 TTBBBG22, SG Експресбанк

основание – такса за участие в конференция