Home/FAQ Page
FAQ Page 2020-05-11T08:53:47+00:00

Студенти в трите степени на обучение – Бакалавър, Магистър, Доктор и Дипломанти.

На мобилност с цел обучение минимална продължителност е 3 месеца, а максималната 12 месеца. На мобилност с цел практика минималната продължителност е 2 месеца, а максималната 12 месеца.

Да. До 12 месеца за всеки цикъл на обучение.

Да може да се осъществи мобилност с цел практика след завършване на бакалавърска или магистърска степен в срок от една година от дата на издаване на дипломата.

Може да се запознаете с университетите на следния ЛИНК.

Може да се запознаете с грантовете на следния ЛИНК.

В регистрите на НАЦИД се вписват:

– лица/учени, цивилни/военнослужещи, заемащи академична длъжност асистент/главен асистент/доцент/професор с трудов договор към ВВМУ или заповед от МО

– лица, придобили ОНС „Доктор“ или НС”Доктор на науките” във ВВМУ”Н. Й. Вапцаров”

Да, правилникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за развитието на академичният състав е в синхрон със ЗРАСРБ като за всяка процедура, са конкретизирани условията и реда за провеждането й.

В сайта на ВВМУ /nvna.eu/ е създадена онлайн платформа за попълване и автоматично изпращане на информацията относно първоначално вписване на учен или допълване на нови публикации.
Подаване на информация относно точкуването за научна степен и академична длъжност става чрез приложенията /съответно 3 и 3А/ към правилника на ВВМУ за развитието на академичния състав за конкретната област на висше образование. След попълване изпращайте на е-mail: m.zhekova@naval-acad.bg на оторизиран представител.

За вписване на научна степен се добавят:
1. Удостоверение за придобита научна степен;
2. Дисертационен труд и автореферат като придобилите научна степен по времето на ВАК не прилагат такива.
За вписване на академична длъжност се добавят:
1. „Трудов договор”/”Допълнително споразумение” за съответната академична длъжност при цивилните, военнослужещи учени прилагат „Заповед за назначаване” на Министър на отбраната/”Заповед за обявяване на назначаване” на Началник ВВМУ. Желателно е личните данни да бъдат скрити;
2. Удостоверение от висше училище/научна организация/ВАК за придобита академичната длъжност.

Попълването на информацията в системата на НАЦИД от оторизиран представител не се счита за вписване! Той изготвя заявки, които се разглеждат по хронологичен ред от експерт в НАЦИД. Вписаното обстоятелство е видимо в публичната част на регистъра https://ras.nacid.bg/dissertations-search.
При преназначаване на нова академична длъжност или придобиване на нова научна степен в срок до 14 дена се подава информация за вписване на новото обстоятелство.

Да, но не е необходимо. Ако дадена публикация не бъде одобрена ще бъде върната заявка, независимо, че нужният брой точки е набавен. Ако всички бъдат одобрени, заявката ще бъде вписана, а съответните публикации – блокирани за следващо вписване.

Рецензия за една публикация е приравнена на едно цитиране на същата публикация. Отчитат се само рецензиите за публикации на учения, но не и рецензии, писани от него. Рецензиите за дисертация и цитиранията в: наръчник, речник, учебник, дисертация или автореферат – не се зачитат.

Да, с удостоверение от съответния издател. За „публикувани“ се считат статии, студии, монографии и др., които са приети за печат в издания, притежаващи ISSN или ISBN. Важно условия за признаване на научния труд е наличието му в националната библиотека. Това се доказва при необходимост с Приемо-предавателен протокол за депозирано издание.

Програма за всеки семестър е достъпна на нашия сайт за електронни услуги https://nvna.eu в следната секция:

Разписание на занятията

Информация за различните етапи на ранното записване се публикува в сайта, а подаването на документите се извършва в нашия сайт за електронни услуги в секция Ранно записване.

Подаването на документи се извършва чрез Електронната форма.

Информация за различните етапи на ранното записване се публикува в сайта, а подаването на документите се извършва в нашия сайт за електронни услуги в секция Ранно записване.

Подаването на документи се извършва чрез Електронната форма.