Политика по защита на личните данни

Home/Политика по защита на личните данни
Политика по защита на личните данни 2018-07-03T19:54:10+00:00

ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е висше учебно заведение с ЕИК: 129004492, със седалище и адрес град Варна, ул. „Васил Друмев“ 73, e-mail: info@naval-acad.bg, тел: 052/ 63 20 15, 052/ 55 22 22, факс: 052/ 30 31 63.

С настоящата Политика за защита на личните данни ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ отчита неприкосновенността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ прилага технически и организационни мерки за защита на личните данни в съответствие със законодателството и добрите практики.

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ цели да информира физическите лица за целите на обработване на личните им данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задължителния или доброволния характер на предоставяне на лични данни, както и последиците от отказ от предоставянето им.

ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАНИ ВЪВ ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“:

Вие може да ни предоставите информация за Вас, попълвайки на място регистрационна форма или форма на запитване на нашия уебсайт или комуникирайки с нас по e-mail или телефон.

Информацията, която ни предоставяте може да включва:

 • Имена;
 • ЕГН;
 • Адрес;
 • Телефон;
 • Образование;
 • Професионална квалификация;
 • Научна степен;
 • E-mail;
 • IP адрес.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Като администратор на лични данни ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ обработва лични данни чрез съвкупност от действия, като събиране, записване, организиране, съхраняване, актуализиране, заличаване, блокиране, и унищожаване при спазване на принципите за законосъобразност, поверителност, целесъобразност, актуалност и при спазване на принципа „необходимо да се знае“ на обработваните лични данни.

В района на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се извършва видеонаблюдение с цел охрана.

ЦЕЛ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ обработва лични данни, предоставени от физическите лица, за които се отнасят данните във връзка с изпълнение на нашите задължения по сключени трудови и граждански договори, за обучения за придобиване на степен „бакалавър“, магистър“ и „доктор“, осигуряване на плавателни практики и стажове, изплащане на стипендии, участие в курсове за придобиване на допълнителна квалификация като разчитаме на няколко законови бази  за обработването на Вашите лични данни:

 • за изпълнението на договорните ни задължения, по които субекта на данни е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
 • за целите на легитимните ни интереси (стига тези интереси да не ограничават неправомерно Вашите права);
 • когато сте дали Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни по определен начин.

Легитимните ни интереси, посочени по-горе, са регламентирани в нормативните изисквания на Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за счетоводството, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за държавния архив, Закона за висшето образование и утвърдени правилници, и наредби на държавни институции.

Когато училището обработва личните Ви данни на правно основание не е необходимо съгласието Ви.

Някои лични данни са ни необходими, за да сключим договор с Вас или за да изпълним нашите услуги, за което ще бъдете уведомени в момента на предоставяне на данните. Ако откажете да предоставите някои от данните, ние може да не сме в състояние да сключим договор с Вас или да Ви предоставим някои от нашите услуги.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ като администратор на лични данни има право да предостави Вашите лични данни на: институции, за които правото на достъп е предвидено в нормативен акт, като например МОН, МО, МВР, НАП, НОИ, ДАНС  и др.

ЗА КАКЪВ ПЕРИОД СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Ние съхраняваме Вашите лични данни за период не по-дълъг от този, за който ни позволява да осъществим целите описани в тази политика.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

Физическите лица, чийто данни се обработват имат следните права:

 • Право на достъп на субекта до събраните за него лични данни;
 • Право да иска коригиране или допълване на личните си данни;
 • Право да иска изтриване на лични си данни („право да бъдеш забравен“) при отпаднало основание;
 • Право на ограничаване обработването;
 • Право на преносимост на данните;
 • Право на жалба.

РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА:

Физическите лица, упражняват правата си, като подават писмено заявление до ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, съдържащо следната информация:

 • Име, адрес и други данни идентифициращи съответното физическо лице;
 • Описание на искането;
 • Предпочитана форма на предоставяне на информацията;
 • Подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция, в случай, ако субекта не желае да получи информацията на място.

Срокът за разглеждане на заявлението и произнасянето по него е 30-дневен от деня на постъпване в училището.

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ може да откаже предоставяне на информация в случаи на неоснователност или когато вече е предоставяна такава информация на субекта.

ЗА КОНТАКТИ И ОПЛАКВАНИЯ:

За да упражните някои от тези права, както и за въпроси, коментари, искания или оплаквания, свързани с тази политика, моля, свържете се с длъжностното лице по защита на данните: подполковник С. Мицов, тел. 052/55-22-39; e-mail: s.mitsov@naval-acad.bg.