За обучение по специалността се приемат мъже и жени. Обучението се извършва в условия на военен режим.

Випускниците на училището по тази специалност усвояват военно-инженерни и други специални знания и умения в областта на теорията и техническата експлоатация на корабните двигатели, електрообзавеждането, турбомашините и парните котли; свойствата на горивата, маслата и водите; технологията на кораборемонта; морските оръжия и тактиката на ВМС, устройството и методите за водене на борба за живучест на кораба, леководолазното дело, конвенционалните изисквания за опазване на околната среда и др.

Паралелно с военното обучение, курсантите изучават необходимите учебни дисциплини от гражданска специалност „Корабни машини и механизми“. Продължителността на обучението е пет години.

Научно-преподавателският състав, който провежда обучението по профилиращите и общите дисциплини от учебните планове, включва: двама професори, дванадесет доценти, седем доктори и деветнадесет преподаватели и асистенти.

Всички преподаватели по учебните дисциплини с приложна насоченост имат продължителен професионален стаж във военния или в гражданския флот и необходимата правоспособност като морски лица.

Учебно-материална база за осигуряване на съвременно научно-приложно равнище на задължителните дисциплини по Единните държавни изисквания за специалността „Корабни машини и механизми“ отговаря на националните и международни изисквания.

Лекциoнните занятия се съчетават с разнообразни форми на практическо обучение на курсантите за придобиване на специална подготовка, за морално-психическото и физическото им укрепване и за израстване като лидери.

Учебната практика по време на задгранични плавания обхваща всички дейности по управлението, експлоатацията и ремонта на корабната енергетична уредба.

Военната подготовка е по професионално направление „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво“ и завършва с придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

След дипломирането си випускниците постъпват на служба като офицери във Военноморските сили и заемат длъжности на воени кораби и брегови поделения на ВМС.

Като кадрови офицери имат възможност да повишават квалификацията си във военни академии (включително в чужбина), след което могат да заемат по-високи командни длъжности във ВМС и управлението на армията.

По гражданската специалност „Корабни машини и механизми“ випускниците придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър“, която им дава възможност след приключване на военната служба да започнат работа като механици на граждански кораби или в промишлеността.