Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“, ЕТАП 2 

 • Цел на програмата

Привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти за научноизследователска работа във Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи. Крайната цел е създаване на ново поколение висококвалифицирани учени, провеждащи качествени научни изследвания, отговорни към обществото, и с резултати, подпомагащи изпълнението на НСРНИ.

 • Допустими кандидати

Млади учени  – лица, извършващи  научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен “магистър”, но не повече от 10 години след придобиването ѝ.

Постдокторанти – учени, който са придобили първа образователна и научна степен “доктор”, но не повече от 5 години след придобиването ѝ.

 • Финансиране на одобрените кандидати

Млади учени:

 • новоназначени млади учени по програмата – месечни възнаграждения в размер не по-нисък от 1200 лв.
 • млади учени, служители на ВВМУ – допълнителни възнаграждения в размер от 300 лв. до 800 лв.

Постдокторанти:

 • новоназначени постдокторанти по програмата – месечни възнаграждения в размер от 2000 лв. до 3000 лв.
 • постдокторанти, служители на ВВМУ – допълнителни възнаграждения в размер от 400 лв. до 800 лв.
 • Документи за кандидатстване:
 • Молба/рапорт за кандидатстване по образец.
 • Кратка творческа автобиография.
 • Копие на диплома за получена ОКС „Магистър“/ ОНС „Доктор“.
 • Работна програма (при кандидатстване с проект)

Преди подаване на документи и предоставяне на информация в творческата автобиография е препоръчително кандидатите да се запознаят с Критериите за избор (Приложение 2 от Правила на ВВМУ за изпълнение на програмата))

В конкурса могат да участват български и чуждестранни млади учени и постдокторанти, работещи във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ и такива извън структурата на  Училището.  

Документите се подават в Научна секция, факултет „Инженерен“, етаж 3, стая 2301. Лице за контакт: Михаил Денев, тел: 0889 750450

 

Срок за подаване на документите:  10.07.2024 г. 

 

Описание на програмата

Заповед МОН Указания

Правила на ВВМУ за изпълнение на програмата

Заповед за обявяване на правила и срокове за изпълнение на програмата

Заповед за комисия за оценка и подбор на кандидати за участие в програмата

Образец на заявление за кандидатстване

Образец на рапорт за кандидатстване

Справка за научноизследователската дейност на кандидата