Прием на докторанти в редовна и задочна форма на обучение (за места субсидирани от държавата) се осъществява въз основа на Заповед на Министъра на отбраната на Р. България и на конкурс, обявен от ВВМУ. Конкурсът се обявява в интернет страницата на ВВМУ и Държавен вестник.

Списък на теми на дисертационния труд, обявени със заповед на министъра на отбраната с осигурено финансиране от държавата за обучение в редовна и задочна форма на докторантура във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” за 2017г.

Кандидатите за обявен конкурс за докторанти трябва да подадат:

 • военнослужещи и цивилни служители, работещи в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия подават рапорт/заявление за получаване на разрешение за кандидатстване и обучение от Министъра на отбраната. След получаване на разрешение от Министъра на отбраната военнослужещи и цивилни служители подават рапорт/заявление до Началника на ВВМУ;
 • български граждани, работещи извън Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия – държавна поръчка подават заявление за участие в конкурса обявен от ВВМУ;
 • военнослужещи и цивилни служители в МО, които не са получили разрешение от министъра на отбраната за обучение в докторантура могат да кандидатстват за собствена сметка, без да ползват допълнителен платен отпуск при условията на чл. 197, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Конкурсът включва изпит по специалността, изпит по чужд език, избран от кандидата, и избор от факултетен съвет. Кандидатите за докторанти по чужд език и чужда литература полагат изпит по чужд език, различен от изпита по специалността.

Приемането на докторанти в самостоятелна форма на обучение за присъждане на образователната и научна степен „доктор” се извършва без изпит през цялата академична година. Кандидатите подават до началника на училището рапорт (за цивилните служители – заявление) с приложени документи, проект на дисертационния труд, разработен в основната му част и библиография.

Приемане за обучение в докторантура на лица, които не са български граждани и не са граждани на държави, членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство могат да кандидатстват и да се обучават в докторантура:

 • в изпълнение на междуправителствените спогодби за образователен, културен и научен обмен;
 • съгласно актове на Министерския съвет;
 • заплащане на такса, като подават следните документи

Лицата които не са български граждани и не са граждани на държави, членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство могат да кандидатстват за докторанти и при условията и по реда за приемане на българските граждани, ако:

 • имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;
 • имат статут на бежанци;
 • са от българска народност.

Кандидатите за докторанти които не са български граждани и не са граждани на държави, членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство във ВВМУ до 1 ноември в годината на кандидатстването подават следните документи:

 1. легализирано, преведено и заверено заявление, съдържащо кратки биографични данни, докторската програма, по която желаят да се обучават (темата за разработване в дисертационния труд, когато обучението е чрез докторантура на самостоятелна подготовка) и степен на владеене на български и на чужди езици;
 2. легализирано, преведено и заверено копие от документа за висше образование, от който да е видно, че кандидатът притежава магистърска степен;
 3. легализирано, преведено и заверено медицинско свидетелство, издадено в срок един месец преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;
 4. списък на публикациите, ако има такива;
 5. копие от документите за гражданство;
 6. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 7. две снимки.