ВВМУ “Н.Й. Вапцаров” извършва обучение на курсанти в пет годишен курс на обучение по специалност “Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво” със следните специализации:

 • Корабоводене за ВМС
 • Корабни машини и механизми за ВМС
 • Военноморски комуникационни и радиотехнически системи
 • Кибероперации
 • Мехатроника
 • Логистика на формированията от Военноморските сили

,обучение на курсанти в шест годишен курс:

 • Военен лекар

и кадети в четири годишен курс на обучение:

 • Военна медицинска сестра

През учебната 2022/2023 год. са въведени нови учебни планове за подготовка на курсанти, придружени от квалификационни характеристики и учебни програми, съгласно изискванията на Правилника за учебната дейност на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. При изготвянето на учебната документация на специализациите са отчетени:

 1. Национални образователни и квалификационни изисквания:
  • Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионално направление „Военно дело” по специалностите от регулираната професия „Офицер за тактическо ниво на управление”. Учебните планове напълно удовлетворяват изискванията на Наредбата.
  • Стратегия за развитие на системата за обучение по английски език, обявена със заповед № ОХ-130/ 02.2011 г. на Министъра на отбраната. Стратегията разпорежда минимален брой часове за обучение по английски език, система за обучение и ред за явяване на изпит за владеене на англейски език по стандарт STANAG 6001. Учебните планове напълно удовлетворяват изискванията на Стратегията.
  • Закон за физическото възпитание и спорта – определя минимален хорариум на задължителните занимания по физическо възпитание и спорта. Учебните планове напълно удовлетворяват изискванията на Закона.
 1. Квалификационни изисквания на ЕС:
  • Секторна квалификационна рамка (СКР) на ЕС за офицери. СКР е изготвена по задание на Военния комитет на ЕС. Същата е в пълно съответствие с Европейската квалификационна рамка за обучение през целия живот, като: определя резултатите от обучението, които военнослужещите трябва да постигнат; е средство за комуникация и референтна рамка по отношение на Националните квалификационни рамки; се основава на профила на компетентност, определен и одобрен от работодателя, който на равнище ЕС се представлява от Военния комитет на ЕС. Учебните планове напълно удовлетворяват изискванията на СКР на ЕС за ниво „младши офицери“ по темите на обучение (learning areas) в дефинираните области на компетентност (core competencies) на военнослужещия.
 1. Квалификационни изисквания в НАТО:
  • Унифициран учебен план за професионално военно образование. Документът служи като отправна точка за обучаващите организации за разване и сближаване на образованието на офицерите в професионалните армии. Планът е организиран и структуриран съобразно традициите на западните военни академии. Има три нива на подготовка, като първо и второ съответстват на ниво „бакалавър“, а третото – на ниво „магистър“ по националните регламенти. Всяко от нивата тях включва три основни направления/теми: Професия военнослужещ; Командване, лидерство и етика; и Отбрана и сигурност. Учебният план е успешен само ако се прилага последователно в трите нива на развитие на офицерите и е свързан с ефективна система за промоции на обучаващите се, част от цялостна стратегия за развитие на военнослужещите. Учебните планове на специализациите от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ обхващат напълно темите от първо и второ ниво на Унифицирания учебен план за професионално военно образование, приет в НАТО.
  • Унифицирана учебна програма по киберсигурност. Същата включва 4 теми: Киберпространство и основи на киберсигурността; Рискове и тяхното проявяване; Международни организации, политики и стандарти за киберсигурност; и Управление на киберсигурността в национален контекст. В Учебните планове на специализациите за ВМС от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ унифицираната учебна програма по киберсигурност на НАТО е въведена в пълен обем. В Учебния план на специализацията „Киберсигурност“ унифицираната учебна програма по киберсигурност на НАТО е въведена чрез реализиране на по-голям обем и по-задълбочени познания в темите с техническа насоченост, поради естеството на професионалното направление.