Успешно завършилите специалността се дипломират с образователно-квалификационна степен “бакалавър” и имат право да придобият правоспособност като морско лице „корабен електромеханик” ЕТО (Electrotechnical Officer). Випускниците могат да заемат длъжността „корабен електромеханик” на съответния клас кораби от гражданското корабоплаване, на плаващи платформи за усвояване ресурсите на океана, както и други управленски длъжности в сферата на морския транспорт и промишлеността (електромеханици, енергетици, проектанти на електрически и автоматични системи за нуждите на офшорния бизнес и индустрията).

Учебният план и учебните програми са одобрени и съгласувани с Изпълнителна агенция „Морска Администрация“ и напълно отговарят на изискванията за образование на IMO (International Maritime Organization).

В учебния план за специалността е включена и еднократна допълнителна подготовка по Приложение 1 към чл. 4, ал. 2 и 3 от Преходни и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Р България. По този начин успешно завършилите курса на обучение, освен диплома за висше образование, ОКС „бакалавър“ получават и всички необходими сертификати за успешно изкарване на кадетския си стаж и за явяване пред ИА „Морска администрация” на изпит за получаване на сертификат за електромеханик на кораб.

Обучението се провежда в специализирани кабинети, лаборатории, тренажори и полигони с действащи машини, механизми, системи и макети.

След успешно приключване на шести семестър е предвидено време за плавателна практика на кораб (Assistant ETO).

Обучението завършва с полагане на държавни изпити по специалността и по английски език.

Бакалавърската степен по „Електрообзавеждане на кораба” дава възможност на випускниците след допълнително обучение по магистърска програма с продължителност два семестъра да придобият образователно-квалификационна степен “магистър”.

Съгласно Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Р България длъжността „корабен електромеханик” е задължителна на всички български кораби с мощност на корабната електроенергетична уредба над 750 kVA.

Към настоящият момент търсенето на кадри от специалността в световния търговски и пасажерски флот е огромно и реализацията на випускниците, успешно завършили специалността е почти 100%.

Извадка от учебен план за специалността