Специалност „Технология на кораборемонта“

Обучението по специалността разширява и задълбочава знанията на студентите по организация, управление и технология на кораборемонта.

След завършване на магистърската програма по специалността, випускниците могат да бъдат назначавани и на различни управленски длъжности в кораборемонтната и корабостроителната промишленост: „Организатор кораборемонт“, „Експерт по кораборемонта“, „Технически ръководител“, „Ръководител звено“, „Инспектиращи лица към Класификационните организации“.

Продължителност на обучението:

  • За придобилите бакалавърска степен по същата специалност – 2 г.;
  • За придобилите бакалавърска степен по друга специалност – изготвя се индивидуален план въз основа на академична справка за изучаваните дисциплини.

Обучението завършва с разработване на дипломна работа.