Магистърската програма по специалност „Мениджмънт на националната сигурност” има за цел обучение на високо подготвени специалисти в областта на националната сигурност и изграждането в тях на познание и умения за работа във високотехнологична среда, за администриране и управление на сложни системи, свързани със защита на националната сигурност.

Випускниците на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по специалност „Мениджмънт на националната сигурност” с придобито висше образование на образователно-квалификационна степен “магистър” са подготвени за работа като ръководен, координиращ и изпълнителен персонал, както следва:

–      на експертни длъжности в министерството на отбраната;

–      на експертни длъжности в министерството на вътрешните работи;

–      на експертни длъжности в централната и областните администрации;

–      на административни позиции в органите за местно самоуправление;

–      в звената по защита на информацията и киберсигурността в правителствени и неправителствени организации

–      частни структури.

Випускникът по специалността „Мениджмънт на националната сигурност” на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ трябва да притежава следните способности:

– висока теоретична подготовка, богат понятиен апарат и способност за логическо, асоциативно и концептуално мислене;

– умение за изграждане на  административно-организационни структури, творческо и логическо мислене при разработването на проекти, комбинативност и способност за вземане на бързи и адекватни решения;

– да генерира идеи и нестандартни решения, да прави бърза обективна оценка на обстановката и своевременно да взема ефективни и технически издържани решения;

– организационни умения за работа в екип в среда, изискваща висока степен на съгласуваност, комуникационни умения, постоянство и резултатно-ориентирано мислене с цел създаване на оптимален работен и социално-психологически климат в екипа.

Випускникът по специалността „Мениджмънт на националната сигурност” трябва да притежава следните качества на характера: устойчивост при критични ситуации, силна мотивация за достигане на желано крайно състояние, честност, дисциплинираност, инициативност, съобразителност, самообладание, готовност за действие и поемане на отговорност, прецизност, етническа и религиозна толерантност, самостоятелност, издръжливост на физическо и психическо напрежение, запазване на работоспособността в сложни условия, адекватност на реакцията при различни въздействия, бързо адаптиране към нови условия и към друг вид дейности, увереност в себе си и в тези, с които работи.

Той ще получи базисни знания по:

–      вербална и писмена комуникация на български и английски език между субектите в средата на сигурност;

–      Основите на националните стандарти и стандартизацията в областта на сигурността и отбраната в ЕС и НАТО;

–      основите на българското право;

–      правните основи на сигурността;

–      основите на международното морско и хуманитарно право;

–      основните положения в морското законодателство и международните конвенции в касаещия ги обем;

–      способност за самостоятелна работа по изучаване на новостите в сферата на сигурността и отбраната;

–      Теории за управление на организациите;

–      Теория на управлението.

–      процесите на управление на сигурността на национално и регионално ниво;

–      спецификата на морската сигурност на национално и регионално ниво;

–      структурата и организацията на националните и регионални международни системи за сигурност;

–      документите, свързани с функционирането на системата за национална сигурност;

–      източниците и субектите на конфликти, глобалните, националните и регионални предизвикателства към сигурността;

–      причините на възникване на асиметрични заплахи към сигурността и методите за борба с тях;

–     основните принципи, методи и средства за управление на екип;

–      управлението на човешки, финансови, материални, информационни ресурси;

–      основните закони и методи за извършване на качествен и количествен анализ;

–      процесите на управлениена риска за сигурността на (критични) активи и дейности;

–      процесите на управление при кризи от различен характер;

–      основните положения от Конституцията на Република България, Стратегията за национална сигурност, Националната отбранителна стратегията, свързаните с тях закони и подзаконови актове.

Випускниците по специалността „Мениджмънт на националната сигурност” трябва да могат:

–      Да работят във високо технологична среда в условията на Индустрия 4.0;

–      да проектират сложни системи при решаване на казуси с управлението на националната сигурност в условията на високо технологична среда;

–      да реализират решения за защитата и да поддържат гъвкавостта и способността за възстановяване на системите за сигурност;

–      да разкриват и оценяват опасности за сигурността;

–      консултиране на хора и екипи по проблеми, свързани със запазване на устойчивостта на системите за сигурност и способността им за адаптиране към настъпило неблагоприятно въздействие и възстановяване на функционалните процеси;

–      адекватно, адаптирано към условията на средата управление на работата на екип при екстремални и критични ситуации и преодоляване на последиците от тях в психологически аспект;

– да използват ефективно системите в организацията;

–      да анализират, систематизират и прогнозират функционирането на процесите и системите в организациите, с което да благоприятстват процеса на вземане на управленски решения;

–      да притежават административни компетентности по управление на екипи, инцидентни множества от хора, групи и ресурси за решаване на конкретни възникнали казуси, свързани с корпоративната, националната или регионалната сигурност.

–      Да използват резултатите от научните изследвания за повишаване на устойчивостта и адаптивността на информационните системи и тяхната сигурност.

Извадка от учебен план за специалността