Магистърската програма „Корабен технически суперинтендант” е с продължителност 2 семестъра и защита на дипломен проект и е в област на висшето образование “Технически науки”, ПН 5.5. „ Транспорт, корабоплаване и авиация”. Обучението подготвя магистри с профилирана подготовка, която изгражда научни знания, теоретична подготовка и развитие на практически умения и компетентности за осъществяване на изследователска, развойна, консултантска и професионална дейност в рамките на бизнеса и индустрията.

Програмата има за цел подготовката на висококвалифицирани инженерни кадри, притежаващи знания и умения за техническа експлоатация и поддръжка на група кораби в търговските компании. Учбният план е съобразен и реализиран с водещи компании в областта. Разчита на добрите практики в това направление и представлява систематизирано познание необходимо на корабните технически суперинтенданти. Завършилите специалността корабни специалисти от практиката, получават подготовка за кариерно развитие в управлението на компаниите.

Програмата е предназначена за всички завършили регулирани инженерни специалности „Бакалавър“ по ПН 5.5. „ Транспорт, корабоплаване и авиация”, свързани с морската индустрия, които желаят да изградят допълнителни способности в областта на техническата експлоатация в ролята на корабни суперинтенданти и сървейори в квалификационните организации.

Завършилите специалността „ Корабен технически суперинтендант” могат да се реализират като корабни суперинтенданти, лидери на технически екипи, експерти, консултанти, специалисти, мениджъри по техническа експлоатация на инженерни съоръжения в бизнеса и индустрията, както и да извършват аналитична, проектантска, изследователска, научна и учебно-преподавателска работа.