Ежедневно ставаме свидетели на различни хакерски атаки, компрометиращи различни компютърни мрежи и системи, водещи до огромни загуби. По тази причина въпросите за противодействие на такива атаки стават на сегашния етап все по-актуални, което и определя острата необходимост от подготовката на специалисти в областта на киберсигурността.

В тази връзка от учебната 2017/2018 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – гр. Варна предлага нова магистърска програма „Киберсигурност” за лица, притежаващи ОКС „Бакалавър“ в ПН 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”, ПН 4.6. „Информатика и компютърни науки”, ПН 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация” (специалности: „Информационни и комуникационни технологии” и „Корабна радиоелектроника”) и по военна специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” (специализации: „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи”, „Военни комуникационни и информационни системи” и „Радиотехнически войски”).

Част от учебно материалната база (CCNA, CCNA Security, CCNP комуникационно оборудване, учебни сървъри, компютърни кабинети и др.) може да разгледате чрез Google See Inside:

https://www.google.bg/maps/@43.2118663,27.9332707,3a,75y,218.17h,68.92t/data=!3m6!1e1!3m4!1s05BaCM0b7GcAAAQvvJsGWA!2e0!7i13312!8i6656

Извадка от учебен план за специалността

По време на обучението ще се изучават следните дисциплини:

1-ви семестър

 1. Мениджмънт на киберсигурността;
 2. Компютърна сигурност;
 3. Мрежова сигурност I част;
 4. Криптография и криптоанализ;
 5. Защита на базите от данни.

2-ри семестър

 1. Мрежова сигурност II част;
 2. Методи и средства за автентикация;
 3. Системи за физическа защита;
 4. Нормативна уредба в киберсигурността;
 5. Задължително избираема дисциплина
  • а. Кибервойна и киберотбрана,
  • б. Надеждност на компютърните системи и мрежи;
 6.  Курсов проект (по избрана дисциплина).

3-ти семестър

 1. Методика на научните изследвания и подготовка на дипломен проект;
 2. Задължително избираема дисциплина
  • 13а. Управление на проекти,
  • 13б. Управление на персонала
 1. Дипломно проектиране (Подготовка и защита на магистърска теза)

Успешно завършилите студенти получават ОКС “Магистър“ с професионална квалификация „Магистър-инженер по киберсигурност” и могат да се реализират като технически експерти и менаджери по киберсигурност в държавни учреждения, фирми, банки, военни формирования и други.

Срок на обучение 1.5 години (3 семестъра)
Форма на обучение: задочна

За лица, притежаващи ОКС „Бакалавър” или „Магистър” по други специалности от област на висшето образование 5. „Технически науки” срокът на обучение се удължава с 1 предварителна година (2 семестъра), през които ще се изучават следните приравнителни дисциплини: 1. Организация на компютъра и компютърни архитектури; 2. Задължително избираема дисциплина (2а. Обектно ориентирано програмиране, 2б. Телекомуникационна техника); 3. Операционни системи I част; 4. Предаване на данни и компютърни комуникации I част; 5. Предаване на данни и компютърни комуникации II част; 6. Операционни системи II част; 7. Задължително избираема дисциплина (7а. Програмни технологии в Интернет, 7б. Мобилни комуникации, радиорелейни и сателитни системи); 8. Администриране на бази от данни; 9. Компютърни мрежи I част; 10. Компютърни мрежи II част.

Катедра „Информационни технологии”
Р-л Катедра: полк. доц. д-р Юлиян Цонев
тел. 052 552 275
E-mail: tzonev@naval-acad.bg