Завършилите магистърската програма по „Корабни комуникационни и навигационни системи” се реализират, като специалисти, които да осигуряват организирането, изпълнението и ръководството на дейности, свързани с експлоатационна, изпитателно-диагностична, внедрителска и ремонтна работи на корабни и наземни информационни, комуникационни, радиолокационни и радионавигационни средства и системи. Получената професионална квалификация „Магистър инженер” е необходимо условие за придобиване правоспособност „Корабен радиоелектроник първи клас” за Световната морска система за бедствия и безопасност (СМСББ).

Завършилите специалността „Корабни комуникационни и навигационни системи” са подготвени да работят като като инженери по поддръжката на комуникационното, компютърното и навигационното оборудване на борда на съвременните плавателни съдове, както и като ръководители в системата на водния транспорт на екипи за обслужване и поддържане на техническите средства на СМСББ на брега или на борда на кораба, на бреговите системи за наблюдение, контрол и управление на корабния трафик, морските координационно – спасителни центрове и в бреговите станции на морската подвижна служба.

Извадка от учебен план за специалността