Специалността „Информационни и комуникационни технологии с морската индустрия”, ОКС „Магистър” е създадена с цел да подготвя специалисти със задълбочена теоретична и практическа подготовка в областта на съвременните комуникационни и информационни мрежи и системи. Предназначена е за студенти, притежаващи ОКС „Бакалавър” в областта на информатиката и компютърните науки, комуникационна и компютърна техника, електротехника, електроника и автоматика.

Съдържание на обучението: Продължителността на обучението е три семестъра, от които последния семестър е предвиден за подготовка и защита на дипломна работа. В курса на обучение се изучават:

Защита на информационните системи, разпределени системи и системи за компютърна виртуализация, IP телефония, операционни системи – администриране на услуги. Студентите имат възможността да се запознаят с подходите и методите за провеждане на научни изследвания. Допълнително по избор на студентите се изучават: Системи за управление на процесите във водния транспорт, Програмни системи за математическо моделиране, Управление на организационни системи и Управление на проекти.

Формата на обучение е задочна. Препоръчва се кандидатите за обучение да са изучавали или да са запознати с компютърни мрежи, основи на програмирането, операционни системи, бази данни, телекомуникационна техника, компютърни архитектури.

Извадка от учебния план