Обучението по специалността разширява и задълбочава знанията на студентите в областта на корабоплаването.

Завършилите магистърската програма, съгласно изискванията, посочени в Конвенция STCW и Директива 2008/106/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за минималното ниво за подготовка на моряците, могат да заемат следните длъжности за управление и експлоатация на кораби:

  1. капитан далечно плаване на кораб над 3000 БТ;
  2. капитан далечно плаване на кораб от 500 БТ до 3000 БТ;
  3. старши помощник-капитан на кораб над 3000 БТ;

Дипломиралите се могат да се реализират успешно и като ръководни кадри в корабни компании и менингови фирми.

Продължителност на обучението:

  • За придобилите бакалавърска степен по същата специалност – 2 г.;
  • За придобилите бакалавърска степен по друга специалност – изготвя се индивидуален план въз основа на академична справка за изучаваните дисциплини.

Извадка от учебен план за специалността