Електронна форма за подаване на документи за обучение в специалности ОКС „Магистър“

За придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ от придобилите висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по същата специалност или образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ по друга специалност се приемат лица, които имат успех от дипломата за висше образование не по-малко от „добър“.

Броят на приеманите студенти в магистърската степен по специалности и форми на обучение се определя ежегодно с решение на Академичния съвет.

Приемът се извършва чрез конкурс съгласно Правилника за приемане на студенти във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Всеки класиран и записал се студент може да се обучава само по една магистърска програма в дадена специалност и форма на обучение. Обучението в ОКС „магистър” се организира съгласно разписанието за занятия или по индивидуален учебен план.

Броят на студентите във всяка група за магистърска програма трябва да е не по-малък от 5 души.

Приемането на студенти за обучение срещу заплащане в образователна и квалификационна степен „магистър“ се извършва без конкурсен изпит на основание подадени от тях документи за кандидатстване при условие, че имат успех не по-малко от „добър“ от диплома за завършена степен на висшето образование.

Със студентите, които се обучават срещу заплащане, училището сключва договор.

Графикът за очните занятия, изпитите и таксите за обучение по магистърски програми могат да се видят в разписанието за занятия.

Специалностите, по които се извършва обучение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, са: