Регламент за участие 2018-02-08T15:34:51+00:00

Регламентът предвижда участие с предварително представен доклад с препоръчителен обем до 8 стандартни страници. Възможно е участие и без доклад – като присъстващ специалист.

  1. Работни езици: български; английски език.
  2. Докладите могат да се изпращат на български и на английски език;
  3. Резюметата на докладите се представят до 10.03.2018 г. през Електронната форма в менюто вдясно.
  4. Потвърждаване на приети доклади – до 15.03.2018г.
  5. Заявки за участие в електронен вид, заедно с копие на платежен документ – до 30.03.2018 г.
  6. Пълното съдържание на докладите се депозира до 10.04.2018г. на посочения е-mail, придружени с тематичното направление и имената на автора (авторите).
  7. Заявките за участие, резюметата на докладите и докладите да се изпращат на е-mail:conference.tech@nvna.eu или през уебстраницата на конференцията.

          Справки:    тел. +359 878 786 747  факс: +359 52 303 163

  1. Всеки индивидуален участник (самостоятелно или в съавторство) може да участва с до два доклада, а всяка институция – с до пет доклада.

Одобрените резюмета ще влязат в програмата на конференцията. Докладите, преминали успешно рецензиране ще бъдат включени в сборника „Морски Научен форум“ индексиран в РИНЦ.

Докладите трябва да кореспондират с обявените тематични направления на конференцията, а оформянето им – съобразено с техническите изисквания според приложения образец. Решение за публикуването на докладите в Изданието на форума взема Научния комитет.

  1. Такса за право на участие:

Таксата при регистриране е 50 лв. Участието на докторанти и постдокторанти от ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ се финансира по Проект BG05М2ОP001-2.009-0037-С01 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, млади учени и преподаватели“