Home/Общежитие и хранене
Общежитие и хранене 2019-03-25T12:14:21+00:00

В района на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ Варна са разположени студентско общежитие, което е на разположение на студентите учещи в университета и се предлага столово хранене.

За повече информация разгледайте останалите секции в сайта.

КРАТКА  ИНФОРМАЦИЯ ЗА

кандидатстване, класиране и настаняване на новоприети студенти, в студентското общежитие на ВВМУ, за учебната 2018/19год.

       Студентите желаещи да ползват общежитие подават МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ,  копие на дипломата за завършено средно образование и документ за предимство

       С предимство се настаняват:

  1. студенти с неизвестен или починал родител;
  2. студенти с родител с намалена трудоспособност над 90%;
  3. несемейни студенти, членове на многодетни семейства, ако братята или

сестрите им са студенти редовно обучение или ученици;

Бало-образуващи оценки са: диплом, оценка от матурата по български език, оценка по математика и физика /от матура или диплома/;

Класирането ще се извърши по низходящ бал. Същото ще бъде поместено на сайта до 05.08.2017г. Настаняването на студентите ще се извърши от 20.08.18г. до 01.09.18г. във времето 09.00-12.00 и 13.00-16.00.

При наличие на свободни места след 05.09.18г. ще се настаняват резервите, до запълване капацитета на общежитието.

При настаняване студентите следва да представят:

  • един брой снимка за пропуск
  • копие от смъртен акт за студентите с починал родител
  • копие от акт за раждане за студентите с неизвестен родител
  • решение от ТЕЛК за студентите с родител с намалена трудоспособност над 90%.

При настаняване студентите заплащат наем за м.септември и депозит.

Месечния наем е в размер на 72лева /в стая за двама/ , 82лева /в стая за трима/ на студент. В наема са включени разходите за ток, вода и отопление.

Общежитието се намира в района на ВВМУ. В стаите е забранено пушенето и употребата на алкохол. Забранено е посещение на външни за ВВМУ лица, както и пребиваването в чужди стаи след 22.00часа.

След настаняване, студентите и родителите им, имат възможност да извършат почистване и ремонтни дейности/освежаване, боядисване –ако стаята е свободна/.

Правилник за управлението, стопанисването, ползването и вътрешния ред на студентското общежитие на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е поместен на сайта на ВВМУ ”Н.Й.Вапцаров” – желателно е предварително да се запознаете с него.     

При подаване на МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ може да се извърши оглед на района, сградата и стаите.

Информация относно записването и кандидатстването на първокурсници, за общежитие през учебната 2019/20год.

Телефони за контакт:  понеделник-петък   09.00-16.00

052-552-253;      052-552-250;     0884-730-987;    0884-143-494