Проект „Студентски стипендии – фаза 1“

Home/Проект „Студентски стипендии – фаза 1“
Проект „Студентски стипендии – фаза 1“ 2016-11-27T15:30:23+00:00

Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Конкретен бенефициент по проекта е Министерството на образованието и науката в партньорство с всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование, едно от които е и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Бюджетът на проекта е 26 000 000 лв., а целта е да се обхванат летния семестър на учебната 2015/2016 година и двата семестъра на учебната 2016/2017 година.

Право на кандидатстване за двата типа предоставяни стипендии (стипендии за успех и стипендии за специални постижения) имат курсантите и студентите от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, обучаващи се в редовна форма.

Относно реда за предоставяне на стипендии за специални постижения във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ са утвърдени вътрешни правила, регламентиращи изискванията към кандидатите за стипендии.

Допълнителна информация за проекта е поместена на интернет адрес http://eurostipendii.mon.bg, където се осъществява и попълване на формулярите за кандидатстване за съответните стипендии.

Всички кандидатстващи за стипендии по проекта във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ могат да се обръщат с въпроси за реда за подаване на необходимите документи към служителите от деканатите или в офиса на Студентски съвет.