Професионален старшински колеж

Home/За нас/Структура/Професионален старшински колеж
Професионален старшински колеж 2017-01-30T20:58:03+00:00

Професионалният старшински колеж (ПСК) е открит през септември 2007 година със заповед на министъра на образованието и науката, по искане на министъра на отбраната. По своята същност ПСК е приемник на всички предхождащи го структури, занимаващи се с обучението и подготовката на старшински и матроски кадри за нуждите на ВМС, но с насоченост към новите по-високи изисквания, предявявани към военнослужещите.

Професионалният старшински колеж е държавно професионално училище, което провежда обучение за придобиване на ІV степен професионална квалификация по професията „Старшина от Военноморските сили“, специалност „Експлоатация и ремонт на корабна техника“. Обучението се провежда съгласно изискванията на рамкова програма Г, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за народната просвета, Закона за професионалното образование и обучение и Правилника за устройството и дейността на Професионалния старшински колеж.

В Колежа се обучават кадети по четири специализации:

– Морско корабоводене;
– Експлоатация и поддръжка на корабни радио-, радиотехнически и комуникационни устройства;
– Морски оръжия;
– Експлоатация и ремонт на корабни енергетични уредби.

Учебният план и учебните програми са от 2011 г., като са утвърдени от министъра на отбраната и са съгласувани с МОН. Обучението е разпределено в 450 часа теоретична и 750 часа практическа подготовка. От практическите занятия 460 часа са учебна практика по военни формирования на ВМС. В учебния план са предвидени и 60 учебни часа по свободно избираема подготовка по време на учебната практика. Общо задължителната професионална подготовка е 1200 учебни часа. Целият курс на обучение е 1260 учебни часа. Продължителността на обучението е следната:

·   I срок – 14 учебни седмици, от които една седмица за срочни изпити;
·   II срок – 14 учебни седмици, от които една седмица за срочни изпити;
·   12 седмици учебна практика след II срок;
·   2 седмици държавни изпити след учебната практика.

След успешно завършване на обучението кадетите получават свидетелство за професионална квалификация.