Home/Обучение/Курсанти/Военен лекар – бакалавър
Военен лекар – бакалавър 2019-02-08T17:43:45+00:00

За първи път в България Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна (МУ-Варна), съвместно с Военномедицинска академия – София (ВМА) и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” (ВВМУ), предлагат възможност за обучение по специалност „Военен лекар“ („Медицина“ за образователно-квалификационна степен „магистър“ и „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ с образователно-квалификационна степен „бакалавър). Професията на военен лекар е чест и престиж за хиляди специалисти по света, за които спасяването на човешкия живот е призвание и дълг, а патриотизмът – дълбоко осъзнато убеждение.

Обучението се провежда едновременно в МУ-Варна, ВМА и във ВВМУ, в редовна форма. След завършване на пълния курс на обучение, който е 6 години, студентите ще получат образователно-квалификационните степени (ОКС) „магистър“ по специалността „Медицина” от МУ-Варна и ОКС „бакалавър“ по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” от ВВМУ http://www.naval-acad.bg/education/bachelor

Обучението в специалност „Медицина“ отговаря на най-високите национални и международни стандарти. Осъществява се в редовна форма, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. Курсът на обучение е 6 години. Той включва 10 учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити. След завършване на пълния курс на обучение студентите получават професионална квалификация „магистър-лекар” и придобиват ОКС „магистър”.

Част от квалификациите, които ще получат по време на своето обучение в специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” са умения за управление на катер и яхта, водолазни умения, както и оцеляване в разнообразни условия. Студентите ще имат възможност да управляват виртуални кораби на най-модерните симулатори в Европа и да контактуват с курсанти от целия свят. Добрата подготовка на завършилите тази специалност им дава възможност за повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни-членки на НАТО. При участие в международни мисии освен заплата, се получават допълнително 50% от нейната стойност за работа в зона „Риск”, както и ежедневни командировъчни пари в съответната валута. Работата при екстремални условия е не просто приключение, но и изпитание на личностните качества и професионализма. Там българските военни лекари непрекъснато доказват, че военната медицина е не просто специалност, а отговорна кауза, достъпна само за най-смелите професионалисти, които рискуват живота си за другите, вземат най-бързото и най-животоспасяващото решение в екстремна ситуация. Съчетанието от хуманизма на лекарската професия и отговорността на офицерската кариера ще формират в завършилите лидерски умения, организираност и дисциплина, които се ценят високо във всяка сфера на обществения живот и гарантират успех.

 Предимства:

 • Без такси за обучение и в двата университета;
 • Паралелно с придобиването на ОКС „магистър“ по гражданска специалност „Медицина“ се придобива и ОКС „бакалавър“ по военна специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“;
 • Гарантирана реализация след завършване с договор за работа като военен лекар – 10 години.

За допълнителна информация:

 • телефон 0889/044 111 – капитан III ранг Димана Славова
 • Диплома, призната във всички европейски държави;
 • Безкомпромисно качество на обучението – първият и единствен университет у нас, въвел през 2008 г. EFQM® модел за Business Excellence на Европейската фондация за управление на качеството;
 • Висококвалифицирани преподаватели и специалисти;
 • Класически модели на преподаване, умело съчетани с най-модерните технологии;
 • 3D технологии за изучаване на анатомията на човека;
 • Високотехнологично оборудвани лаборатории и учебни бази за практика;
 • Лекционни аудитории с модерна интериорна среда – интерактивни дъски, симулатори за обучение, видео връзка за отдалечен достъп до други учебни зали и др.;
 • Осигурен достъп до най-добрите информационни бази от данни;
 • Библиотека, разполагаща и с електронни читални, работеща с удължено работно време по време на редовните изпитни сесии, съобразено с натовареността на студентите;
 • Електронна платформа за обучение „Blackboard“ с пълен онлайн достъп до вътрешни и външни учебни ресурси, интерактивни материали и тестове;
 • Платформа „Уебстудент“ – онлайн профил на всеки студент, даващ възможност за проследяване в реално време на оценки, график на лекции и упражнения, административно обслужване, онлайн подаване на документи за общежития и стипендии и много други;
 • Спортна база с професионални треньори по футбол, баскетбол, волейбол и тенис, както и с новата възможност за обучение по ветроходство.
 • По време на следването си обучаемите за военни лекари са със статут на курсанти, а след завършване на медицинското си образование придобиват офицерско звание „Лейтенант“;
 • Специализираното военно и военномедицинско обучение ще се осъществява във ВВМУ и ВМА – София;
 • Осигурено настаняване, хранене и униформено облекло;
 • Осигурена специализация по клинични медицински специалности, след третата година на военна служба;
 • Възможност за специализация по военномедицинска специалност веднага след започване на военната служба.

Заповед за провеждане на конкурсни изпити за прием на граждански лица като курсанти в редовна форма на обучение за учебната 2018/2019 г
График за провеждане на конкурсните изпит

Ранно записване за курсанти във ВВМУ

За да кандидатствате за „Военен лекар“ (по специалност „Медицина“ за образователно-квалификационна степен „магистър“ и по военна специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ с образователно-квалификационна степен „бакалавър) трябва да отговаряте на следните условия:

 • Да имате средно образование (удостоверява се с диплома за средно образование), с оценки по биология и химия в дипломата;
 • Да сте годни за военна служба (удостоверява се с медицински преглед, изпит за физическа годност и проверка на психологичната пригодност);
 • Да сте граждани на Република България и да нямате друго гражданство;
 • Да не сте осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу Вас да няма образувано наказателно производство (удостоверява се със свидетелство за съдимост и служебна бележка от Националната следствена служба);
 • Да не страдате от психично заболяване (удостоверява се с удостоверение от областния Център за психично здраве за липса на психични заболявания);

Към 31 декември в годината на кандидатстване да сте пълнолетни и не по-възрастни от 23 години. Кандидати, по-възрастни от 23 години, могат да бъдат допуснати до конкурсни изпити след подаване на писмено заявление до министъра на отбраната и негово положително становище.

 • За специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“:
 1. Копие на удостоверение за раждане;
 2. Автобиография в свободен текст – 2 броя;
 3. Удостоверение от областния Център за психично здраве за липса на психични заболявания – оригинал и копие;
 4. Свидетелство за съдимост, необходимо за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) – оригинал и копие;
 5. Служебна бележка от Националната следствена служба, удостоверяваща липсата на образувани предварителни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер, необходима за проучване по Закона за защита на класифицираната информация;
 6. Декларация, че нямат друго гражданство освен българско – по образец от ВВМУ;
 7. Нотариално заверена декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – оригинал и копие – по образец от ВВМУ;
 8. Съгласие по чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ – по образец от ВВМУ;
 9. Съгласие по чл. 62, ал. 9 от Закон за кредитните институции – по образец от ВВМУ;
 10. Лична амбулаторна карта за здравословно състояние с отразена актуална етапна епикриза от личния лекар и документ, отразяващ кръвната група.

Документите по образец от ВВМУ се получават в училището, свалят се от сайта на ВВМУ на адрес: http://www.naval-acad.bg/.

Заповед за провеждане на конкурсни изпити за прием на граждански лица като курсанти в редовна форма на обучение за учебната 2018/2019 г

За първи път в България Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, съвместно с Военномедицинска академия – София и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ (ВВМУ-Варна), предлагат възможност за обучение по двете специалности.

Заявяване на желанията за тези специалности може да направите: www.mu-varna.bg или на място в МУ-Варна (ул. „Марин Дринов“ №55).

Необходимите документи и изисквания за ВВМУ-Варна се намират в Заповед за провеждане на конкурсни изпити за прием на граждански лица като курсанти в редовна форма на обучение за учебната 2018/2019 г.

Изпит по биология

 1. Кандидатстудентският изпит по биология се състои изцяло от тестово писмено изпитване.
 2.  Изпитът представлява решаване на комбинация от тестови въпроси, изцяло съобразени с учебния материал, изучаван в 8-ми, 9-ти и 10-ти класове на СОУ.
 3. Комбинацията съдържа въпроси с различна трудност, от пет различни типа:
 • Първият тип включва въпроси с по 4 отговора, като верният е само един.
 • Вторият тип включва въпроси с различен брой верни отговори.
 • Третият тип включва поредица от верни и неверни твърдения.
 • Четвъртият тип включва попълване на пропуснати термини в текст.
 • Петият тип включва отговори на кратки въпроси или обяснения на термини в обем, съобразен с обема на текста в указаните основни учебници за подготовка.
 1. Въпросите се оценяват с точки в зависимост от тяхната големина и трудност. Общият брой точки се превръща в оценка.

Изпит по химия

Изпитът по химия включва решаване на две задачи и тест от 40 въпроса.

Задачите са от „Сборник със задачи за кандидатстудентски изпит по химия”, издание на МУ-Варна, 2017 г. Едната задача е от раздел Неорганична химия, а другата от раздел Органична химия. Решенията на задачите трябва да са точни и добре обосновани, отговарящи на условията посочени в задачата, а взаимодействията – представени с химични уравнения.
Тестът включва въпроси публикувани в „Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия”, издание на МУ-Варна, 2017 г. Въпросите са два вида:
1. Въпроси с избор на отговор, като само един е верен. Тези въпроси са 20 на брой, като от тях 10 са от неорганичната химия и 10 от органичната химия.
2. Въпроси, на които кандидат-студентът трябва да представи кратки отговори. Тези въпроси са също 20 на брой – 10 от неорганичната химия и 10 от органичната химия.

Кандидат-студентите, които имат оценки от изпитите по биолгоия и химия от предварителната и редовна сесия, участват в класирането с по-високата от двете.

Конспекти за изпитите по биология и химия и списъци на учебниците за подготовка може да намерите в изданието на МУ-Варна.

Изпит за физическа годност

Кандидатите се явяват на изпита за физическа годност с лично спортно облекло. Оценяването на резултатите се извършва по шестобална система, в съответствие с постигнатите общи резултати от дисциплините от Единния армейски тест. Нормативите за оценяване на изпита за физическа годност може да намерите в Заповед за провеждане на конкурсни изпити за прием на граждански лица като курсанти в редовна форма на обучение за учебната 2018/2019 г..

Писмен тест по английски език

Оценяването на резултатите от писмения тест по английски език се извършва с „издържал” или „неиздържал”. Оценка „издържал” се поставя за постигнати не по-малко от 70% верни отговора на теста. На кандидатите, получили оценка „неиздържал“ на теста по английски език, се отнемат 0,50 точи от състезателния бал. На кандидатите явили се на държавен зрелостен изпит по английски език се признава оценка „издържал”.

Медицинско освидетелстване на годността и психологична оценка

На всички кандидати се извършва медицинско освидетелстване на годността и психологична оценка (психологична пригодност) за обучение във висше военно училище.

Медицинското освидетелстване на годността за обучение във ВВМУ се извършва от Централна военномедицинска комисия (ЦВМК) към ВМА по график. То се провежда съгласно изискванията на Наредба № H-4 от 18.02.2013 г. за военномедицинската експертиза (ДВ, бр. 26 и 27 от 2013 г.). Медицинското освидетелстване завършва с издаване на експертно заключение по годността за обучение във висше военно училище, което може да бъде „годен за обучение във висше военно училище” или „негоден за обучение във висше военно училище”. Кандидат, за когото заключението е „негоден за обучение във висше военно училище”, отпада от по-нататъшно участие в конкурса.

Психологичната оценка (пригодност) на кандидатите за обучение във ВВМУ се извършва от комисия по утвърдена от началника методика. Особеността тук е, че оценяването на резултатите не се извършва по шестобална система, а чрез добавяне на допълнителни единици към състезателния бал, а именно:

 • Кандидатите от първа група получават 4 единици към състезателния си бал;
 • Кандидатите от втора група получават 3 единици към състезателния си бал;
 • Кандидатите от трета група получават 2 единици към състезателния си бал;
 • Кандидатите от четвърта група получават 1 единица към състезателния си бал;
 • Кандидатите от пета група не получават допълнителни единици към бала си и отпадат от по-нататъшно участие в конкурса за училището.

Кандидат-студентите, непригодни за военна служба не участват в класирането за „Военен лекар”.

         Оценката по биология от ДЗИ от дипломата за средно образование

(при неположен ДЗИ по биология се взима оценката от курса на обучение)

+

Оценката от ДЗИ по химия от дипломата за средно образование

(при неположен ДЗИ по химия се взима оценката от курса на обучение)

+

Удвоената оценка от изпита по биология

+

Удвоената оценка от изпита по химия

+

Оценката от изпита по физическа подготовка

+

Допълнителни единици от психологичната пригодност

При получен резултат „неиздържал” на теста по английски език от получения бал се изважда 0.50.

Класирането за специалността се обявява на интернет страниците на МУ-Варна.

Информация за записването ще бъде обявена заедно с класирането, като класираните кандидат-студенти ще бъдат уведомени и по телефона.