Home/Научна дейност/Студентски форуми
Студентски форуми 2019-04-03T07:50:05+00:00

Конференция „Моята професия през 2040 г. – перспективи за развитие на висшето образование в Р България”

Курсантско – студентският колектив на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” с подкрепата на Ръководството и на академичния състав на училището, Националното представителство на студентските съвети в Р България и финансовата подкрепа на Община Варнаорганизира

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

за курсанти и студенти на тема „Моята професия през 2040 г. – перспективи за развитие на висшето образование в Р България” на 23 – 24 април 2019 г.

Покана за конференцията

Кръгли маси , които ще бъдат организирани по време на научната конференция :

 • Педагогически науки
 • Хуманитарни науки
 • Социални, стопански и правни науки
 • Природни науки, математика и информатика
 • Технически науки
 • Аграрни науки и ветеринарна медицина
 • Медицина
 • Изкуства
 • Военни науки

23.04.2019 г.

 • Регистрация на участниците в научната конференция: 09.00 ч. до 09.45 ч.
 • Откриване на научната конференция: 09.45ч. до 10.00 ч.
 • Пленарна сесия: 10.00ч. до 10.50 ч.
 • Работа по секции: 15 ч. до 17.30 ч.
 • Технически тур на участниците в научната конференция: 17.30ч. до 18.30 ч.
 • Курсантско-студентски бал: 19.00 ч.

24.04.2019 г.

 • Заседания на кръгли маси: 09.00 ч. до 11.00 ч.
 • Представяне на отличилите се доклади: 45 ч. до 12.15 ч.
 • Закриване на Научната конференция и награждаване: 12.15 ч. до 12.30 ч.
 • Изпращане на заявки за участие с анотация на доклада до 22 март 2019 г.
 • Изпращане на докладите до 05 април 2019 г.
 1. ЗАЯВКИТЕ за участие с анотация на доклада и докладите оформени според изискванията и показания ОБРАЗЕЦ, да се изпращат на адрес  student.conference@nvna.eu
 2. Не се разрешава депозирането на доклади, съдържащи класифицирана информация.
 3. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор, самостоятелно или в съавторство, е два.
 4. Време за изнасяне на докладите, включително обсъждане и показ – до 10 минути.
 5. Окончателната програма ще бъде представена при регистрацията на участниците в Научната конференция.
 1. Максималният обем на докладите е шест стандартни страници, включително илюстративния материал.
 2. Текстът да е напечатан контрастно и едностранно на стандартен лист хартия – формат А4, до 45 реда на страница и 70 знака на ред. Font: Times New Roman 14, без да се чертае рамка. Полетата на всяка страница трябва да бъдат с размери: ляво – 20 мм; дясно – 20 мм; горно – 20 мм; долно – 25 мм, а наборът на текста – justify. Текстов редактор Word ili Page Maker6,5, вкл. по-ниска версия.
 3. Оформлението на началната страница да възпроизвежда елементите на показания образец.
 4. Литературата, цитирана в текста, се означава с цифра, заградена в квадратни скоби [ ], а номерата на формулите – с цифра, вляво от тях, в малки скоби ( ).

Образец на доклад

Заявка за участие