Home/Обучение/Бакалаври/Интелигентни транспортни системи (Мехатроника)
Интелигентни транспортни системи (Мехатроника) 2019-10-21T06:11:46+00:00

Обучението по специалността „Интелигентни транспортни системи (Мехатроника)“ е с продължителност 4 години (8 семестъра). След успешно завършване студентите-випускници придобиват образователно-квалификационна степен бакалавър по специалност „Интелигентни транспортни системи (Мехатроника)“ в професионално направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“.

„Интелигентни транспортни системи (Мехатроника)“ е специалност на бъдещето. Представлява комплекс от учебни дисциплини, насочени към механичните, електронни и информационни системи. В нашето съвремие тази съвкупност от системи се среща във всички отрасли на промишлеността, транспорта, медицината и бита. Студентите избрали обучение по тази специалност ще получат задълбочени познания по програмиране, микропроцесорна техника, механика, както и практически познания за работа със съвременни 3D принтери, 3D скенери, безпилотни летателни апарати, промишлени роботи, машини за лазерно рязане, гравиране и обемно фрезоване.

Студентите завършили специалността „Интелигентни транспортни системи (Мехатроника)“ могат да се реализират в сферата на промишлеността и роботиката. Като специалисти, създаващи и внедряващи нови продукти и технологии на пазара, с помощта на методите за бързо прототипиране.