Home/Обучение/Докторанти
Докторанти 2021-04-12T11:51:31+00:00

Образователна и научна степен „доктор“ е основна форма на обучение на високо квалифицирани специалисти, стремящи се да направят научна, изследователска и преподавателска кариера. За образователна и научна степен „доктор“ могат да кандидатстват лица, които са придобили образователно-квалификационна степен „магистър“.

ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” е акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация за обучение по образователна и научна степен „доктор“ по следните докторски програми:

Докторска програма
Акредитацията е валидна до:
Професионално направление 3.2 Психология
Военна психология
Професионално направление 3.7 Администрация и управление
Организация и управление извън сферата на материалното производство
Професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление 20.07.2024 г.
Професионално направление 5.5 Транспорт,корабоплаване и авиация
Технология и организация на корабостроенето
Корабни силови уредби, машини и механизми
Радиолокация и радионавигация
Комуникационни мрежи и системи
Управление на кораби и корабоводене
Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища
Електроснабдяване и електрообзавеждане (Електроснабдяване и обзавеждане на кораба)
Приложна механика
Професионално направление 9.1 Национална сигурност
Военнополитически аспекти на морската сигурност
Професионално направление 9.2 Военно дело
Организация и управление на въоръжените сили

 

За обучение в докторантура могат да кандидатстват лица, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“.

Обучението на докторанти във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се осъществява в редовна и задочна форма. Формата на обучение се определя при обявяване на конкурсите всяка година.

Осъществява се и обучение на докторанти чрез самостоятелно разработване на дисертация.

Сроковете за обучение са както следва:

  • редовна докторантура – до 3 години;
  • задочна докторантура – до 4 години;
  • докторантурата на самостоятелна подготовка – до 3 години.

Темите, условията и реда за кандидатстване за редовна и задочна форма на доктурантура във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се обявят всяка година със заповед на Министъра на отбраната. Конкурсите и сроковете за кандидатстване, образци на документи (рапорт заявление и др.) се обявяват и на сайта на ВВМУ.