Административни услуги

Home/За нас/Административни услуги
Административни услуги 2019-11-26T13:43:24+00:00

Образователни услуги

Прием във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – чл. 68 от ЗВО
в процес на обновяване

Предоставяне на стипендии на студенти и докторанти – чл. 94 от ЗВО
в процес на обновяване

Разрешение за преместване в друго висше училище – чл. 42, ал. 9, т. 7 от ЗВО

в процес на обновяване

Разрешение за преместване в друга специалност, от редовна в задочна форма на обучение – чл. 42, ал. 9, т. 7 от ЗВО

в процес на обновяване

Разрешение за преместване в друга специалност, от задочна в редовна форма на обучение – чл. 42, ал. 9, т. 7 от ЗВО

в процес на обновяване

Издаване на свидетелство за успешно завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чуждестранни студенти – чл. 7, ал. 1, т. 7 от ЗВО; чл. 1, ал. 1, т. 5 от Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища; чл. 19 от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България

в процес на обновяване

1. Наименование на административната услуга

Издаване на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и приложение към нея

2. Правно основание

Закон за висшето образование – чл. 7, ал.1

Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал. 1, т. 1

3. Орган, който предоставя административната услуга / издава индивидуалния административен акт

Дипломата за висше образование се издава от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, подписана от началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и декана на съответния факултет.

4. Звено за административно обслужване

Канцелария на факултет „Навигационен“, тел. 052 552 378
Канцелария на факултет „Инженерен“, тел. 052 552 378
Функционален деканат „Чуждоезиково обучение“, тел. 0884 108 266
Отдел „Учебна и научна дейност“, тел. 052 552 380
Работно време: 8.00-12.00 ч. и от 13.00-17.00 ч. от понеделник до петък

5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

Съгласно чл. 4. ал. 1 Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование се издава, след като са изпълнени всички задължения по учебния план на съответната специалност.

За всеки дипломант се изготвя справка-извлечение от главните книги. Преди да бъде допуснат до държавен изпит/защита на дипломна работа, всеки дипломант е длъжен да се яви в съответния деканат за проверка верността на данните в изготвената справка.

След успешно издържан държавен изпит/защита на дипломна работа студентът подава документи за издаване на диплома в съответния деканат. Необходими са:

  • 2 бр. снимки за документи размер 45/35 мм;
  • бележка от библиотеката, с която удостоверява, че не дължи книги;
  • заявление за издаване на европейско дипломно приложение (по желание на студента).

Европейско дипломно приложение се издава като допълнение към оригиналната диплома и не заменя официалното приложение към дипломата за висше образование.

Дипломите за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование се връчват на студентите срещу подпис. Дипломата може да бъде получена и от друго лице срещу представено нотариално заверено пълномощно.

6. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

Не се изисква попълване на формуляр

7. Начини на заявяване на услугата

За предоставяне на услугата не е необходимо заявяване. Диплома се издава на всички студенти, придобили образователно-квалификационна степен на висшето образование.

8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ подава към Регистъра на завършилите студенти, поддържан от Министерство на образованието и науката, информация и сканирано изображение на всяка издадена диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование.

9. Срок на действие на документа

Издадената диплома е безсрочна.

10. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

За издаване на диплома не се дължи такса.

11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

Министерство на образованието и науката

12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

Отказът за издаване на диплома се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

13 Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

info@naval-acad.bg

14. Начини на получаване на резултата от услугата

Дипломите за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование се връчват на дипломанта срещу подпис. Дипломата може да бъде получена и от друго лице срещу представено нотариално заверено пълномощно.

Издаване на дубликат на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование – чл. 5, ал. 1 от Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища

в процес на обновяване

Издаване европейско дипломно приложение – чл. 7, ал. 1, т. 7 от ЗВО; чл. 1, ал. 1, т. 2 от Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища

в процес на обновяване

Издаване на академична справка на обучаващите се лица – чл. 7, ал. 1, т. 7 от ЗВО; чл. 1, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища

в процес на обновяване

Издаване на уверение  на обучаващите се лица – чл. 7, ал. 1 от ЗВО; чл. 1, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища

в процес на обновяване

Издаване на диплома за удостоверяване на образователната и научната степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ – чл. 14, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България

в процес на обновяване

Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища – чл. 14, ал. 3 и чл. 15  от Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

в процес на обновяване

Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища – чл. 14 б от Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

в процес на обновяване