BSAMI 2019-11-25T12:13:51+00:00

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е член и съорганизатор на Черноморската асоциация на морските институции (BSAMI)

ЧЕРНОМОРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МОРСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ
(BLACK SEA ASSOCIATION OF MARITIME INSTITUTIONS – BSAMI)

bsami-logo-rgb

BSAMI е международна организация, създадена през 2010 г. от шестте черноморски държави с конкретната цел да стане най-важният доставчик в региона на морски кадри от най-високо качество.

Членовете на BSAMI приемат и споделят следните положения:

 • Глобализацията ще продължи да бъде основна тенденция през 21-ви век.
 • Глобализираният пазар се нуждае от най-високо качество на всички продукти и услуги, за да се удовлетворят потребностите на всички хора по света, и най-вече изискванията за безопасност, сигурност, опазване на околната среда, предоставянето на удобства и удовлетвореност, при което най-важната роля се изпълнява от човешкия елемент.
 • Морският отрасъл е най-глобализираният от всички. Той се нуждае от морски кадри от най-високо качество, за да може да изпълни задълженията си.
 • Ключовите елементи на най-висококачествените морските кадри са:

– Идейност и креативност

– Знания

– Умения

– Позитивни нагласи за полагане на тежък труд

– Дух на екипност

Всички те са глобалните положителни качества и ценности:

 • Технологични постижения, воден от информационните и комуникационните технологии (ИКТ) във всички области на човешките дейности ще доведат до интегрирането на всички съществуващи системи в една цяла, по-голяма усложнена система.
 • Знанията и иновациите ще бъдат ключовите елементи в тази система, в която глобалната морска система е съществена подсистема.
 • Ролите на академичните институции в такава среса са значително разширени и задълбочени в сравнение с ролите им през 20 век.
 • Изискванията за компетентност и квалификация съм морските кадри неизбежно ще станат по-големи и далеч по усложнени в бъдеще.
 • Шестте държави от Черноморския регион осигуряват около 20% от общо съществуващия офицерски състав на морските лица в света, като споделят далеч по-голям процент офицери на управленско ниво, и ще продължат да бъдат основният доставчик на морски лица в световен мащаб.
 • Въз основа на съответните положителни качества и ценности като национална традиция във всяка от страните в миналото, шестте държави от Черноморския регион са световно признати като един от най-важните региони, който ще продължи да доставя все така висококвалифицирани морски кадри и през 21 век.
 • Шестте държави от Черноморския регион споделят уникален опит и способности чрез общите си интереси, а също така и чрез разнообразието от различни черти, които притежават, в рамките на Черноморския меморандум за разбирателство, международната конкурсна инициатива „Най-добър екип на мостика“.

Шестте морски институции в региона съзнават потребностите и важността на една здрава и стабилна основа, така че институцията да поеме отговорност като екип, за все по-голямо усъвършенстване на членовете му за превръщането му в най-значимият център за най-висококачествените морски кадри чрез знания, иновации и внедрителска дейност с поглед към бъдещето.