Home/Обучение/Магистри
Магистри 2020-07-09T18:38:09+00:00

Във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ могат да кандидатстват за обучение по магистърски програми – държавна поръчка, лица с успех от дипломата за висше образование не по-нисък от добър 4.00.

Електронна форма за подаване на документи за обучение в специалности ОКС „Магистър“

Кандидатстването и приемането за обучение по магистърски програми се извършва в съответствие с Правилника за приемане на студенти във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Броят на приеманите студенти за обучение по магистърски програми, по специалности и форми на обучение, се определя ежегодно с решение на Академичния съвет на Училището.

Продължителността на обучението е различна и зависи от специалността, притежаваната образователно-квалификационна степен и формата на обучение.

Всеки класиран и записал се студент може да се обучава само по една магистърска програма в дадена специалност и форма на обучение. След записването си студентът няма право да променя вида на магистърската програма и формата на обучение.

Обучението в магистърските програми се организира по потоци и групи за съответните програми или по индивидуален учебен план.

За обучението си по магистърски програми студентите сключват договор с Училището срещу заплащане и в размер, определен от Академичния съвет.

С обучаващите се по магистърски програми в задочна форма се провеждат един път в годината присъствени занятия. Определят се периоди от време, през които те могат да се явяват на семестриални изпити.

Графикът за очните занятия, изпитите и таксите за обучение по магистърски програми могат да се видят в разписанието за занятия.

Специалностите, по които се извършва обучение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, са: