Студентски практики

Home/Студентски практики
Студентски практики 2020-05-14T11:19:37+00:00
Информация за студенти

Стартира проект „Студентски практики – фаза 2“, BG05M2OP001-2.013 с официално начало 21.02.2020 г. Проектът е в съответствие със заложените в Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г. мерки за въздействие и специфичните препоръки на Съвета на ЕС.

Изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на корелация между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование и ще доразвие връзката между ВУ и пазара на труда. Проектът е насочен пряко към обезпечаване на практическо обучение на студенти в реална работна среда, с което, от една страна, ще се осигури повишаване на качеството на висшето образование, и от друга страна – ще се задълбочат връзките на висшите училища с пазара на труда. Освен възможността студентите да практикуват професия в реална работна среда, проектът ще допринесе за директен диалог между образованието и бизнеса, между теорията и практиката.

Бюджетът този път е в размер на 46 млн.лв., с 10 млн. повече от първата фаза. 44 000 е прогнозният брой студенти, които ще могат да се възползват от процедурата. От тях в педагогически науки – 6000, технически специалности – 7000, природни науки, математика и информатика – 2700. Младежите ще получат практически опит в реална работна среда, което ще им помогне да намерят мечтаната работа в бъдеще.

Проектът продължава политиката във висшето образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007 – 2013 с проект „Студентски практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Студентски практики – фаза 1“. По проекта „Студентски практики – фаза 1“ успешно практическо обучение са преминали 45 453 студенти в 6118 обучаващи организации.

Всички студенти, които имат въпроси, могат да се обръщат към Научна секция:

Капитан I ранг проф. д-р Мирослав Цветков – тел. 052/552 383
E-mail: m.tsvetkov@nvna.eu
Водещ функционален експерт

Капитан III ранг Станислава Стефанова – тел. 052/552 243
E-mail: st.stefanova@nvna.eu
Функционален експерт

Регистрация на студент
Ръководство за регистрация на студенти