Home/2018, Новини, Събития/Професор Наталия Николова изнесе публична лекция

Професор Наталия Николова изнесе публична лекция

На 20.12.2018 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ бе изнесена публична лекция на тема „Избор на алтернативи по експертни оценки чрез REPOMP – същност и приложения“ във връзка с придобиването на научното звание „професор“ на д-р Наталия Николова от катедра „Информационни технологии“ на Факултет „Инженерен“.

Лекцията обобщи работата на проф. Николова в областта на вземането на решения чрез метода REPOMP, който използва експертни оценки и многокритериален анализ, съчетан и с иновативни техники за симулационно моделиране. Разработването, развиването и приложението на този метод е обект на повече от 15 години работа на научен колектив от Военноморско училище с участието на проф. Николова. В лекцията бяха подробно представени приложения на REPOMP в реални задачи от практиката, включително подборът на добри практики за развитие на системи за пространствена информация (в рамките на проект, реализиран съвместно с Министерство на отбраната на Република България по програма на Европейския социален фонд, Оперативна програма „Административен капацитет“), изборът на метод за третиране на битови отпадъци, избор на стратегия за пристанищно развитие (с обект на изследване – пристанище Варна-изток), избор на процедури за енергийна ефективност на публични сгради и др.

В края на лекцията проф. Николова запозна гостите и със своите бъдещи планове, касаещи развитието на метода и приложението му за решаване на задачи в различни сфери на дейност, както и с кариерните си амбиции да разработи дисертация за придобиване на научна степен „доктор на техническите науки“ в сферата на количествения анализ на решения. Оригиналната софтуерна реализация на метода REPOMP, създадена от научния колектив, е налична за всички заинтересовани лица. Проф. Николова декларира желанието си за бъдещо сътрудничество с колеги от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и от други вузове в страната и чужбина по научна проблемика, която може да бъде анализирана чрез този метод. Такива намерения и идеи за сътрудничество бяха обсъдени още по време на нейната лекция от академичните среди на Факултет „Навигационен“.

By | 2019-01-08T07:06:32+00:00 декември 20th, 2018|2018, Новини, Събития|0 Comments

About the Author: