Home/Курсове/Курсове по сигурност
Курсове по сигурност 2021-03-15T14:43:07+00:00

Програмен съвет “Морска сигурност”

За студенти от ВВМУ цената на курса Компетентност на морските лица, изпълняващи задължения, свързани със сигурността на кораба“ ( „Proficiency for seafarers with desiganated security dutiefе 100 лв., а за студенти от други ВУЗ – 110 лв.
Участниците в курса да бъдат в 8.30 ч. пред КПП на ВВМУ.

Предстоящи курсове

Всички курсове се провеждат в съответствие с Националните стандарти за провеждане на обучение по сигурността с различни категории длъжностни лица от корабите, пристанищните съоръжения и компаниите. Техните тематични план ове и програм и са съставени в съответствие с допълнението на глава XI -2 към SOLAS 74, ISPS Code , методическите препоръки на съответни те IMO Model Courses , поправките на STCW Code (известни като Манилски), изискванията н а Европейския съюз и на Наредба №6 за компетентност на морските лица в Република България.

№ по ред

Наименование на курса

Анотация на курса

Такси

продължителност

1.

Офицер по сигурността на кораба

Курсът е задължителен за всички морски лица, които ще изпълняват задълженията на офицер по сигурността на кораби от морския флот и включва задължителните минимални изисквания за подготовка и издаване на свидетелство, определени от Правило V 1/5 и раздел А- V 1/5 на STCW Code , както е изменен и IMO Мо del Со urs е 3.19 – SS О – SOLAS 1974/2002 Chapter XI -2, ISPS Code , The Provisions of Regulation VI / I para . 1-4 STCW 78 as amended and Section A – VI/5, para. 1-4 STCW Code . Подготовката включва придобиване на знания и умения, необходими за изпълнение на задълженията на офицера по сигурността на търговски кораб в съответствие с изискванията на посочените документи.

150 лева
2 дни (20 часа)

2.

Офицер по сигурността на кораба-
ревалидация

Осъвременява подготовка за изпълнение на длъжността “Офицер по сигурността на кораба”. Курсът е задължителен за тези които са сертифицирани преди 2010г.

110 лева
1 ден (8 часа)

3.

Компетентност на морските лица, изпълняващи задължения, свързани със сигурността на кораба

Курсът е задължителен за всички морски лица, работещи на кораби от морския флот, попадащи под обхвата на ISPS Code , които при изпълнение на своите задължения са натоварени и със задълженията за постигане на сигурността на кораба. Курсът включва задължителните минимални изисквания за подготовка и издаване на свидетелство, определени от Правило V 1/6-2 и раздел А- V 1/6-2 на STCW Code , както е изменен през 2010 г. Подготовката включва придобиване на знания и умения, необходими за постигане на сигурността на търговски кораб в съответствие с изискванията на посочените документи.

130 лева
2 дни (18 часа)

за студенти от ВВМУ 100 лв.

за студенти от друг ВУЗ 110 лв.

4.

Елементарни познания за сигурността на кораба

Курсът е задължителен за всички морски лица от изпълнителско ниво, и всички останали лица извън тези от лицата от управленско и оперативно ниво (включително стажанти), работещи на кораби, попадащи под обхвата на ISPS Code , които нямат преки задължения за постигане на сигурността на кораба. Курсът включва задължителните минимални изисквания за подготовка и издаване на свидетелство, определени от Правило V 1/6-1 и раздел А- V 1/6-1 на STCW Code , както е изменен през 2010г. Подготовката включва придобиване на знания и умения, необходими за постигане на сигурността на търговски кораб в съответствие с изискванията на посочените документи.

60 лева
1 ден (8 часа)

5.

Офицер по сигурността на компанията

Курсът е задължителен за всички лица, които ще изпълняват задълженията на офицер по сигурността на корабопритежателна компания и включва задължителните минимални изисквания за подготовка и издаване на свидетелство, в съответствие с допълнението на Глава XI – 2 към SOLAS 74 и ISPS Code , IMO Мо del Со urs е 3.20, Директива 2005/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26.10.2005г. за повишаване на сигурността на пристанищата, Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19.11.2008г. относно минималното ниво на обучение на морските лица и Регламент ЕО №725 от 2004г. Подготовката включва придобиване на знания и умения, осигуряващи сигурността на корабите на компанията и взаимодействието на Офицера по сигурността на компанията с Офицера по сигурността на пристанищата, посещавани от корабите на компанията.

420 лева
3 дни (25 часа)

6.

Офицер по сигурността на компанията- ревалидация

Осъвременява подготовка за изпълнение на длъжността “Офицер по сигурността на копанията”. Курсът е задължителен за тези които са сертифицирани преди 2010г.

200 лева
1 ден (10 часа)

7.

Офицер по сигурността на пристанището (пристанищното съоръжение)

Курсът е задължителен за всички лица, които ще изпълняват задълженията на офицер по сигурността на пристанищни съоръжения и включва задължителните минимални изисквания за подготовка и издаване на свидетелство, в съответствие с допълнението на Глава XI-2 към SOLAS 74 и ISPS Code, IMO Мо del Со urs е 3.21, циркулярно писмо MSC.l/CIRC.1188 от 22.05.2006г. и Директива 2005/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26.10.2005г., за повишаване на сигурността на пристанищата. Подготовката включва придобиване на знания и умения, необходими за изпълнение на задълженията на Офицер по сигурността на пристанищното съоръжение.

320 лева
3 дни (24 часа)

8.

Офицер по сигурността на пристанището (пристанищното съоръжение) – ревалидация

Осъвременява подготовка за изпълнение на длъжността “Офицер по сигурността на пристанището (пристанищното съоръжение)”. Курсът е задължителен за тези които са сертифицирани преди 2010г.

140 лева
1 ден (8 час)

9.

Персонал на пристанищата и пристанищните съоръжения, който не е пряко ангажиран със сигурността

Курсът е задължителен за работници и служители, незаети пряко със сигурността на всяко пристанищно съоръжение в Република България и включва минималните изисквания, в съответствие с допълнението на Глава XI-2 към SOLAS 74 и ISPS Code, циркулярно писмо MSC.l/Circ.1341 от 27.05.2010г. и Директива 2005/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26.10.2005г., за повишаване на сигурността на пристанищата .

60 лева
1 ден ( 6 часа)

10.

Офицер от държавния пристанищен контрол по сигурност

Осигурява подготовка за изпълнение на длъжността “Офицер от държавния при­ста­ни­щен контрол по сигурност”, съглас­но изис­кванията на IMO, ЕС и националните закони.

280 лева
3 дни (24 часа)

11.
Сигурност на пристанищните съоръжения за лица със специални задължения по сигурността

Курсът се провежда в съответствие с изискаванията на допълнението към Глава XI-2 към SOLAS 74 и ISPASCode към същата конвенция.
Курсът е задължителен за всички длъжностни лица от персонала на пристанищата и пристанищните съоръжения, на които са вменени специални задължения по сигурността

150 лева
2 дена ( 13 часа)

За справки и записване:

Програмен ръководител – Доц. Никола Стоянов
GSM:0888 259 991
e-mail: nikola13@abv.bg