Home/Научна дейност/Научни форуми/Юбилейна научна сесия „45 години чуждоезиково обучение“
Юбилейна научна сесия „45 години чуждоезиково обучение“ 2020-09-29T09:50:48+00:00

ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ” И КАТЕДРА „ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА“

ОРГАНИЗИРАТ

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ „45 ГОДИНИ КАТЕДРА „ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА“ “

08 ОКТОМВРИ 2020 г.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 • капитан I-ви ранг доц. д-р Недко Димитров – декан „Факултет навигационен“, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

ЧЛЕНОВЕ:

 • проф. д-р Благовест Белев – научен секретар „Факултет навигационен“, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
 • доц. д-р Петина Вичева – ръководител катедра „Езикова подготовка“, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР:

 • ст. преп. Лидия Стоянова
  тел: 0889234084 e-mail: l.stoyanova@nvna.eu
 • ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна 9002, ул. „Васил Друмев“ 73

НАУЧЕН КОМИТЕТ

ЧЛЕНОВЕ:

 • чл. кор. проф. д.ф.н. Мария Попова, Българска академия на науките
 • доц. д-р Петина Вичева, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
 • доц. д-р Галина Великова, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
 • проф. д-р Елена Стоянова, ШУ „ Епископ Константин Преславски“
 • доц. д-р Валентина Георгиева, ВА „Г. С. Раковски“
 • доц. д-р Диана Железова, РУ „Ангел Кънчев“

 

СЕКРЕТАР НАУЧЕН КОМИТЕТ:

 • ст. преп. Стефан Атанасов
  тел: 0889226250 e-mail: s.atanasov@nvna.eu
 • ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна 9002, ул. „Васил Друмев“ 73

УЧАСТИЕ

 • с предварително представен и утвърден доклад
 • с препоръчителен обем до 6 стандартни страници
 • докладите трябва да бъдат оформени по следния образец
 • заявките за участие да се изпращат на conference.admin@nvna.eu
 • допуска се изнасянето на максимум два доклада на участник в конференцията
 • работни езици – български, английски и руски език
 • докладите ще бъдат публикувани в издание на ВВМУ – Варна, регистрирано в Националния референтен списък
 • сборникът с публикации отбелязва паметта на доц. д-р Нели Василева, дългогодишен преподавател във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

ВВМУ ПОЕМА ТАКСАТА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ /публикация на доклад в издание на ВВМУ/

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • 1. Актуални проблеми при преподаването на ESP
 • 2. Лингвистични и културологични проблеми при преподавaнето на чужд език
 • 3. Развитие на комуникативната компетентност на обучаемите
 • 4. Преподаването на чужд език в дигиталната епоха
 • 5. Нови методи и техники в обучението по чужд език

ВАЖНИ СРОКОВЕ

 • Изпращане на заявка за участие и резюме до 300 думи на conference.admin@nvna.eu до 15.06.2020 г.
 • Потвърждение за приемане на заявка до 30.06.2020 г.
 • Изпращане на докладите в окончателен вариант за публикуване до 20.07.2020 г.
Програма за конференцията