Проект ОС-336 2018-06-25T14:41:59+00:00
logo-336

Аз ще ви дам сайт да владеете света…
Лизандър от Спарта
V в. пр. н. е.
Перифразирано от гл. редактор

Динамичен уебсайт на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“,
като инструмент на изследователската, образователната и публикационна дейност

Цел на проекта: да се доизгради и актуализира съдържанието на съществуващия динамичен сайт на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в зададените хронологични граници.
Място на провеждане: ВВМУ.
Времетраене на проекта: 1.01.2017 – 31.12.2017 г.
Задачи:
1. Да се изследва и резултатите от изследването да се внедрят при актуализирането на общата част на сайта, в която да се засегнат рубриките: „История“, „Традиции“, „За нас“, „Научна дейност“.
2. Да се изследва и резултатите от изследването да се внедрят при актуализирането на общата част на уебсайта на основните звена на ВВМУ: Факултет „Навигационен“, Факултет „Инженерен“, Департамент за следдипломна квалификация, Професионален старшински колеж.
3. Да се изследва и резултатите от изследването да се внедрят при актуализирането на сайтовете на катедрите във ВВМУ.
4. Да се проведе обучителен курс „Уебмастер – първо ниво“, за подготовка на служителите в отделение „Връзки с обществеността“ и уебстажантите на проекта.

Проектът се реализира от творчески екип в състав

  1. Доцент доктор Асен Николов Кожухаров – ръководител на проекта и главен редактор.
  2. Асистент доктор Йордан Атанасов Сивков – уебметричен изследовател на сайта на „Учебен отдел“ и на Факултет „Навигационен“.
  3. Докторант Пламен Венелинов Браняков – уебметричен изследовател на сайта на Факултет „Инженерен“ и на Департамент за следдипломна квалификация.
  4. Доктор Ваня Колева Колева – коректор на текстовете на български език.
  5. Старши преподавател Кирил Хаджиев – преводач и коректор на англоезичните текстове.
  6. Студент Симона Вичева Станева – стажант-уебмастер.

Дейности на участниците в проекта и времеви график на решаването на задачите в него

Задачи (продължителност на проекта: 01.1.-31.12.2016 г.)

Продължителност в месеци

1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Изследване на съдържанието на съществуващия сайт.
2. Обосновка на съдържанието на текстовете за рубриките на сайта за проектите на ВВМУ
3. Разработване  и провеждане на курс за потребители на системата
4. Определяне на нужния сертификат за валидация, като обхват и себестойност
5. Закупуване и инсталиране на сертификат за валидация на домейна
6. Подбор/изготвяне на онагледяване за целите на сайта
7. Обосновка на актуализацията на общата част сайтовете на основните звена.
8. Обосновка на актуализацията на общия вид сайтовете на катедрите във ВВМУ
9. Актуализация на анотациите на учебните програми в рубриката „Дисциплини”.
10. Актуализация на персоналните страници на преподавателите от ВВМУ.
11. Обща проверка на съдържанието на сайта и връзките между отделните му звена.
12. Обща редакция съдържанието на текстовете на български и на английски в сайта
13. Отчет на проекта

Публикация по изследването в проекта

31.12.2017 – Проект „Динамичен уебсайт на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, като инструмент на изследователската, образователната и публикационна дейност” успешно завърши своята работа. Екипът на проекта пожелава на всички през новата 2018 година здраве, радост и нови творчески успехи!

20.12.2017 – Екипът на проекта пожелава на всички весело посрещане на коледните и новогодишни празници!

15.2.2017 г. – Работна среща на екипа на проекта в пълен състав.

20.01.2017 г. – Завърши осигуряването с наукометрични данни на участието на екипите от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в проекти по конкурсна програма BG05M2ОP001-1.002 – „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, както следва:
– Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска;
– Енергийна ефективност във водния транспорт;
– Кибер-физично моделиране и реализация на надеждни перспективни телекомуникационни, човеко-машинни и вградени системи;
– Анализ и синтез на технологична структура за електромобилност и интелигентен екотранспорт.

1.01.2017 г. – Успешно начало на  проект ОС-336/2017.

1.01.2017 г.  – Екипът на проект ОС-336/2017 пожелава на всички: „Честита Нова година, здраве и късмет!“