Конкурс за академична длъжност доцент в ДСДК 2018-01-22T20:16:46+00:00
Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет: „Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти”
Катедра:
Брой места: 1 – за военнослужещ
За срок от: 2 месеца от публикуването в държавен вестник брой 7/19.01.2018 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ОХ-1263/08.12.2017 г. на
Министъра на отбраната
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 19.01.2018 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.