Конкурс за академична длъжност доцент в ДСДК 2018-06-25T14:41:33+00:00
Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет: „Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти”
Катедра:
Брой места: 1 – за военнослужещ
За срок от: 2 месеца от публикуването в държавен вестник брой 7/19.01.2018 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ОХ-1263/08.12.2017 г. на
Министъра на отбраната
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 19.01.2018 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.

 

Кандидати:

  1. Капитан III ранг гл.ас. доктор Момчил Галинов Манов  Резюмета на трудовете

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № ОС-75 от 13.03.2018г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
Доцент доктор Георги Кънчев Люцканов Вътрешен Председател Становище
Доцент доктор Юлиян Василев Москов Вътрешен Член Становище
Доцент доктор Румен Жечев Стоянов Вътрешен Член Становище
Професор д.т.н. Христо Костов Скулев Външен Член Становище
Професор д.т.н. Любомир Борисов Дренчев Външен Член Рецензия
Професор д.т.н. Иван Максимов Пършоров Външен Член Рецензия
Професор д.т.н. Митко Минчев Миховски Външен Член Становище
Резервни членове:
Доцент доктор Николай Илиев Ангелов Вътрешен
Професор д.т.н. Николай Василев Лолов Външен

Заключително заседание на журито: 30 май  2018 г. – 14.00 ч.

Заповед на началника на ВВМУ № ПС-56/10.05.2018 г.

Публикувано на официалният сайта на ВВМУ на 10.05.2018 г.