Home/Научна дейност/Проекти/Национална научна програма „Сигурност и отбрана“
Национална научна програма „Сигурност и отбрана“ 2022-09-15T06:15:29+00:00

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“

1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА
Програмата се създава в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 (НСРНИ) с цел повишаване на националния научен капацитет в областта на сигурността и отбраната.

Резултатите от всички фундаментални научни изследвания ще бъдат публично достъпни и ще могат да се ползват от учени, докторанти, студенти и др. за развитие и обогатяване на постигнатите научни постижения в полза на обществото.
 –-
 
2. СРОК НА ПРОГРАМАТА
Дейностите по изпълнение на програмата ще се извършват в периода от 2022 г. до 2025 г.
 –
3. ОБЩ ИНДИКАТИВЕН БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМАТА
До 6 000 000 лв.,разпределени както следва:
• 2022 г. – 720 000 лв. индикативна стойност;
• 2023 г. – 3 300 000 лв. индикативна стойност;
• 2024 г. – 1 980 000 лв. индикативна стойност.
Финансирането на дейностите по Програмата ще се извършва от Министерството на образованието и науката (МОН). Средствата за различните етапи на Програмата се разпределят съгласно сключено между участниците партньорско споразумение с приложен работен и финансов план за всеки етап.
 –-
4. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
 –
Обща цел
Осигуряване на сигурна и благоприятна среда за развитие на обществото и държавата, чрез провеждане на координирани и целеви фундаментални и приложни научни изследвания в областта на сигурността и отбраната и създаване на устойчиво партньорство между включените научни и образователните организации в програмата, за съвместно участие в национални и европейски международни изследователски мрежи, програми и проекти.
 –
Специфични цели  
Фундаментални изследвания
Съпътстващи приложни изследвания
Разпространение на резултатите от научноизследователската дейност
Трансфер на знания
Синхронизиране на програмата
 –
Официална страница на програмата – https://nsp.secade.bg/bg